In English In Swedish In Finnish

Bolagsstyrningen i Endomines utgår ifrån svensk lagstiftning, Svensk kod för Bolagsstyrning ("Koden"), NASDAQ OMX Stockholms regelverk för emittenter samt de interna instruktioner och policydokument som Bolaget har upprättat och fastställt.

Bolagsstyrningen i Endomines syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, en lämplig ansvarsfördelning mellan de olika bolagsorganen samt god kommunikation gentemot Bolagets samtliga intressenter.

Bolagsstyrningsrapporter har upprättats sedan Bolaget i november 2012 upptogs till handel på huvudlistan för NASDAQ STOCKHOLM.

Bolagsstyrningsrapporterna för 2012 och 2013 upprättades som separata rapporter (se rapportarkiv Årsredovisningar / Bolagsstyrningsrapporter).

Från 2014 och framåt integreras bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. För senaste bolagsstyrningsrapport, se Årsredovisning 2016 »