In English In Swedish In Finnish
Vy över området Venetjärvenneva i Kälviä

Prospektering och gruvdrift leder ofrånkomligt till miljöpåverkan. Endomines miljöarbete utgår ifrån att så långt som möjligt begränsa denna påverkan.

I ett tidigt skede påbörjas en dialog med boende på i aktuella områden och berörda miljömyndigheter.

Innan prospektering inleds ansöks alltid om undersökningstillstånd hos Säkerhets- och kemikalieverket TUKJES. Dessutom informeras berörda markägare om planerade arbeten och om ersättningsprinciper vid eventuella uppkomna skador.

Innan mer omfattande prospekteringsarbete inleds, sker samråd med miljömyndigheter där möjliga miljöskyddsärenden tas i beaktande. I detta skede kontaktar därför bolaget kommunens miljöenhet och direkt berörda markägare, för att inhämta synpunkter hur skador skall kunna undvikas. Endomines har som ambition att följa de etiska regler som gruvbranschen rekommenderar sina medlemsföretag.

Hållbar utveckling

Mineraler och metaller är nödvändiga i ett modernt och väl fungerande samhälle. Metaller framställs ur malm och är återvinningsbara i ett beständigt kretslopp. Endomines skall verka för en hållbar utveckling samt en effektiv och långsiktigt balanserad hushållning med energi och naturresurser, med hänsyn till människa, ekonomi och samhället i övrigt.

God arbetsmiljö

Endomines skall eftersträva en god, säker och stimulerande arbetsmiljö samt arbeta enligt uppgjorda program för kontroll och förbättring av arbetsmiljön.

Miljöskyddsarbete

Gruvverksamhet innebär att markområden tas i anspråk och förändras på ett bestående sätt. Endomines skall aktivt arbeta för att skydda miljön och väga in miljöaspekter i alla beslut som rör gruvprojektens hela livscykel från prospektering och utvinning till avveckling och efterbehandling. Vidtagna åtgärder skall vara baserade på överväganden av vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Endomines skall arbeta systematiskt med program för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av företagets miljöskyddsarbete.

Riskperspektiv

Endomines skall hantera risk- och miljöfrågor ur ett säkerhetsperspektiv. Risker för störningar och haverier som kan påverka människor och miljö skall identifieras och uppmärksammas så att förebyggande åtgärder skall kunna vidtas.

Öppen och saklig kommunikation

Endomines skall öppet och sakligt informera anställda, allmänhet och myndigheter om Bolagets verksamhet. Bolaget har vid prospekteringsarbeten ett särskilt ansvar att aktivt kommunicera med markägare, myndigheter och övriga intressenter.

Prospektering med respekt för markägares intressen

Endomines skall bedriva allt prospekteringsarbete med omsorg om miljön och med respekt för berörda markägares intressen.

Entreprenörer

Endomines skall verka för att entreprenörer verksamma hos Endomines följer Bolagets miljöpolicy.

Utveckling och utbildning

Endomines skall sörja för att anställda ges lämplig utbildning i syfte att öka kompetens och motivation så att Bolaget skall kunna leva upp till fastställd miljöpolicy.

Bolaget skall verka för forskning och utveckling som främjar gruvnäringen och gällande miljöpolicy.

Endomines skall systematiskt arbeta med ständiga förbättringar vad gäller miljöpolicy. Målen för arbetet skall omprövas med hänsyn till förändrade behov och berättigade krav.

gallery
videogallery
Pressmeddelanden