In English In Swedish In Finnish

Endomines guldproduktionen under Q4 2015

08.01.2016

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för det fjärde kvartalet 2015 från verksamheten i Pampalo guldgruva i östra Finland. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 118,5 kg, vilket motsvarar 3 810 oz. För helåret 2015 uppgick guldproduktionen till 529,5 kg (761,9 kg under 2014). Under 2016 räknar Bolaget med att producera från 300 till 350 kg guld.

Nyckeltal för produktionen

Nyckeltal per kvartal och helår 2015
2 014 2 014 2 014 2 014 2 015 2 015 2 015 2 015 2 015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Anrikad malm (ton) 107 866 104 688 95 583 87 205 76 089 85 738 90 143 83 926 335 896
Ingående guldhalt (g/t) 2,0 2,3 2,7 2,4 2,1 1,8 2,0 1,7 1,9
Guldutbyte i verket (%) 81,6 80,3 81,6 82,9 83,8 84,1 82,7 81,4 83,0
Tillgänglighet (%) 94,6 95,7 93,7 89,8 82,8 91,5 93,3 80,2 87,0
Guldproduktion (kg) 176,0 195,7 210,9 179,3 131,3 126,6 153,1 118,5 529,5
Guldproduktion (oz.) 5 659 6 292 6 781 5 765 4 221 4 069 4 922 3 810 17 022
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 11 16 23 24 25 10 9 4 4

Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]

Produktionen
Tonnaget och guldproduktionen under det fjärde kvartalet påverkades av introduktionen av selektiv gruvdrift i mitten av december 2015. Anrikningsverket var inte i drift under den senare delen av december och malmen härrörde från områden med låg guldhalt. Avsikten med selektiv gruvdrift är att koncentrera gruvbrytningen till såväl de tidigare kända som under 2015 upptäckta områden med hög guldhalt.

Arbetsmiljö och säkerhet
Under kvartalet nådde Bolagets anställda en olycksfri period om 365 dagar, vilket med tydlighet visar Endomines engagemang för säkerhet.

Bokslutskommunikén
Bokslutskommunikén för januari-december 2015 offentliggörs den 18 februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2016 kl. 08:45 svensk tid.
     

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.
   

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.