In English In Swedish In Finnish

Endomines nyemission övertecknad med 64 procent

29.01.2016
Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 70,8 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 746 126 023 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 94,9 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 540 253 208 aktier, motsvarande 68,9 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 786 470 625 aktier och tecknades till 163,6 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med principerna i prospektet som publicerades den 29 december 2015. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ Stockholm samt på NASDAQ Helsinki fram till att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier. Nyemitterade aktier beräknas upptas till handel på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki under vecka 7 2016.

Efter tillförd emissionslikvid om 70 782 356,25 SEK och netto överföring till fri fond med 70 782 356,25 SEK kommer Endomines aktiekapital att uppgå till 262 156 875,00 SEK. Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 0,25 SEK efter den nedsättning från 1,00 SEK som beslutades vid den extra bolagsstämman den 17 december 2016. Antalet aktier kommer att uppgå till 1 048 627 500 efter genomförd nyemission.

Teckningskursen för befintliga utelöpande 174 771 250 teckningsoptioner med rätt att teckna 43 692 812 nya aktier samt utelöpande 1 563 000 personaloptioner med rätt att teckna 1 563 000 nya aktier kommer att räknas om efter att emissionen registrerats och meddelas i särskilt pressmeddelande.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

”Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss i Endomines framgångsrikt genomförda nyemission för finansiering av främst investeringar i fortsatt prospektering i Pampalo, inklusive drivning av snedbana och undersökningsorter. Vi bedömer att Endomines står väl rustat inför kommande gruvdrift baserat på pågående prospektering och goda utsikter till stigande guldpris.” säger Markus Ekberg, VD Endomines

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman juridisk rådgivare till Endomines i samband med nyemissionen.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16
    

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2016 kl. 10:00 svensk tid.
  

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.