In English In Swedish In Finnish

Endomines aktieemission registrerad av Bolagsverket. Villkor för teckningsoptioner 2014/2016 omräknade

11.02.2016

Emissionen registrerad
Företrädesemissionen i Endomines AB (publ) har registrerats av Bolagsverket den 11 februari 2016. Betalda tecknade aktier (BTA), som handlas under kortnamnet ENDO BTA på Nasdaq Stockholm respektive [ENDOMN0115] på Nasdaq Helsinki, kommer att avregistreras och ersättas med nyemitterade aktier.

Sista dag för handel med BTA är den 17 februari 2016. Beräknad första handelsdag för nyemitterade aktier är den 23 februari 2016.

Omräkning av teckningskurs för TO 2014/2016
Endomines utelöpande teckningsoption 2014/2016 med återstående möjligheter till teckning under perioderna 16-29 februari 2016, 18-31 maj 2016, 18-31 augusti 2016 samt 28 november till 9 december 2016 har räknats om med hänsyn till genomförd aktieemission. En (1) optionsrätt ger efter omräkning rätt att teckna 0,72 nyemitterade aktier till kurs 0,38 SEK per aktie. Teckningskursen för de aktieägare som har sina teckningsoptioner registrerade i Finland kommer att fastställas baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs tre handelsdagar innan varje teckningsperiods början och meddelas i pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016 kl. 16:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.


Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.