In English In Swedish In Finnish

Teckningskurs för Endomines teckningsoption 2014/2016

15.02.2016

Endomines utelöpande teckningsoption 2014/2016 med återstående möjligheter till teckning under perioderna 16-29 februari 2016, 18-31 maj 2016, 18-31 augusti 2016 samt 28 november till 9 december 2016 har räknats om med hänsyn till genomförd aktieemission 2016.

  • En (1) optionsrätt registrerad i Sverige ger efter omräkning rätt att teckna 0,72 nyemitterade aktier till kurs 0,38 SEK per aktie
  • För de aktieägare som har sina optionsrätter registrerade i Finland skall teckningskursen räknas om till Euro baserat på Sveriges Riksbanks officiella EUR/SEK-kurs tre handelsdagar före varje teckningsperiod. Teckningskursen för närmast kommande period 16-29 februari 2016 är fastställd till 0,04 EUR per aktie.

Handel i Endomines teckningsoptioner på Nasdaq löper t.o.m. den 7 december 2016. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Endomines cirka 47,8 MSEK.

Instruktioner
Direktregistrerade ägare av teckningsoptioner ombeds fylla i anmälningssedel som kan laddas ned på Endomines hemsida, www.endomines.com. Teckning sker genom samtidig betalning enligt instruktioner på anmälningssedel.

Förvaltarregistrerade ägare (i Sverige och Finland) ombeds kontakta sin förvaltare för instruktion om teckning och betalning.

Ytterligare information om Endomines teckningsoption 2014/2016 finns i bolagets prospekt avseende företrädesemissionen 2014 som offentliggjordes den 6 november 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Börje Lindén, ekonomichef/CFO i Endomines AB, tel. +46-08-611 66 45 eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

     
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016 kl. 16:00 svensk tid.

       
Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.