In English In Swedish In Finnish

SAMMANDRAG AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2015

16.02.2016
Fortsatta utmärkta prospekteringsresultat i Pampalo Deeps     Hela rapporten kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.endomines.com

Fjärde kvartalet

 • Guldproduktionen uppgick till 118,5 kg (179,3), -34 %
 • Intäkterna uppgick till 28,3 MSEK (42,1), -33 %
 • Nedskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 31,6 MSEK (0,0)
 • Realiserad guld hedge påverkade rörelseresultatet med -11,1 MSEK (-6,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -85,5 MSEK (-11,7)
 • Resultat per aktie var -0,33 SEK (-0,07)
 • Den kvarvarande guldhedgen stängdes i oktober och omvandlades till ett lån
 • En extra bolagsstämma beslöt om en företrädesemisssion om 70,8 MSEK
 • Den globala prospekteringstävlingen Karelian Gold Rush 2015 startades upp
 • Selektiv gruvdrift introducerades i mitten av december som anpassning till rådande guldpris

Januari – december 2014

 • Guldproduktionen uppgick till 529,5 kg (761,9), -31 %
 • Intäkterna uppgick till 113,5 MSEK (173,6), -35 %
 • Nedskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 31,6 MSEK (0,0)
 • Realiserad hedge påverkade rörelseresultatet -43,0 MSEK (-25,3)
 • Cash cost uppgick till 1 258 USD/oz (1 047)
 • Resultat efter skatt uppgick till -165,0 MSEK (-35,2)
 • Resultat per aktie var -0,63 SEK (-0,25)
 • Mycket goda prospekteringsresultat med höghaltiga kärnsektioner från Pampalo Deep

Händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen vilken godkändes sent 2015 slutfördes och övertecknades med 63 procent och inbringade 70,8 MSEK brutto

Koncernens nyckeltal

Oktober-december Januari-december
MSEK om ej annat anges 2015 2014 +/- 2015 2014 +/-
Intäkter 28,3 42,1 -13,8 113,5 173,6 -60,2
Ebitda före resultat på derivatinstrument -14,5 -3,3 -11,2 -62,8 5,5 -68,2
Rörelseresultat -62,2 -15,9 -46,3 -156,6 -45,0 -111,6
Resultat före skatt -65,0 -14,6 -50,4 -162,7 -43,3 -119,3
Periodens resultat -85,5 -11,7 -73,9 -165,0 -35,2 -129,8
Periodens kassaflöde -14,1 78,6 -92,6 -92,8 67,1 -159,9
Resultat per aktie (SEK) -0,33 -0,07 -0,26 -0,63 -0,25 -0,38
Guldproduktion (kg) 118,5 179,3 -60,8 529,5 761,9 -232,5
Guldproduktion (oz) 3 810 5 765 -1 955 17 022 24 497 -7 475
Anrikad malm (ton) 83 926 87 205 -3 279 335 896 395 342 -59 446

 
Kommentarer till verksamheten

Pampalo guldgruva

Nyckeltal för produktionen

Nyckeltal för produktionen Oktober-december Januari-december
2015 2014 +/- 2015 2014 +/-
Anrikad malm (ton) 83 926 87 205 -3 279 335 896 395 342 -59 446
Ingående guldhalt (g/t) 1,7 2,4 -0,7 1,9 2,3 -0,4
Guldutbyte i verket (%) 81,4 82,9 -1,5 83,0 82,1 0,9
Tillgänglighet (%) 80,2 89,8 -9,5 87,0 93,4 -6,4
Guldproduktion (kg) 118,5 179,3 -60,8 529,5 761,9 -232,5
Guldproduktion (tr oz) 3 810 5 765 -1 955 17 022 24 497 -7 475
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 45 50 -5 51 43 8
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 420 464 -44 476 394 82
Cash Cost (USD/oz) 1 202 1 046 117 1 258 1 047 211

Noter för produktionsresultat [1]  /Skadefrekvens LTIFR [2]

Produktionen under det fjärde kvartalet 2015

Produktionen uppgick till 118,5 kg (3 810 oz.) guld under det fjärde kvartalet 2015. Både mängden bruten och anrikad malm under det fjärde kvartalet påverkades av att malmbrytning och anrikning av malm avbröts i mitten av december 2015 och att malmen härrörde från områden med låg guldhalt. Anledningen till avbrottet var förberedelse inför starten av selektiv gruvdrift i början av 2016, d.v.s att koncentrera gruvbrytningen till såväl de tidigare kända som de under 2015 upptäckta områdena med hög guldhalt.

Produktionen under helåret 2015

Produktionen för helåret 2015 uppgick till 529,5 kg (761,9 kg under 2014). Minskningen beror på lägre ingående guldhalt i malmen och en lägre mängd anrikad malm.

Nyckeltal per kvartal och helår 2015
2 015 2 015 2 015 2 015 2 015
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 335 896
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 1,9
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 83,0
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 87,0
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 529,5
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 17 022
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 mån) 25 10 9 4 4
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 50 50 45 51
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 555 469 468 420 476
Cash Cost (USD/oz) för kvartalet 1 394 1 365 1 112 1 202 1 258
Guldpriset (USD/oz) 1 220 1 193 1 125 1 105 1 161
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 mån 1 059 1 154 1 218 1 258 1 258

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen

Arbeten under 2015

Som en följd av otillfredsställande prospekteringsresultat från fyndigheten i Hosko och ett nedpressat guldpris, beslutade Bolaget att skjuta upp prospekteringsverksamheten i Hosko. Borrningarna under början av 2015 kunde inte bekräfta utsträckningen av den tidigare beräknade höghaltiga delen av fyndigheten. Bolaget tog därför bort Hoskofyndigheten från 2015 års produktionsplan. Endomines kommer att utvärdera lönsamheten hos fyndigheten när guldpriserna förbättrats.

Tidigt under 2015 bjöd Endomines in geovetare och andra professionella att delta i ”Karelian Guld Rush 2015”- en global prospekteringstävling. Tävlingen öppnades vid gruv- och prospekteringsutställningen FEM 2015 genom att data släpptes och vinnarna kommer att tillkännages vid den nordiska gruvdagen vid PDAC i mars 2016 i Toronto. Bolaget publicerade all relevant geologisk data från sin helt kontrollerade Karelska Guldlinje- ett 40 km långt guldförande Arkeiskt grönstensbälte beläget i Östra Finland.

Endomines arrangerade en blockletartävling för amatörgeologer i Ilomants kommun i Östra Finland, i samarbete med Geologiska forskningscentralen (GTK) i Finland. Tävlingen ägde rum under sommaren 2015. De flesta tävlingsbidragen var mycket intressanta och några av dem gav fina resultat efter ytterligare laboratorieanalyser.

Prospekteringen i Pampalo Guldgruva under 2015 visade mycket goda resultat. Bolaget beslutade därför att koncentrera sin prospekteringsaktivitet till densamma. Den regionala prospekteringen har tillfälligt dragits ned och kommer att aktiveras så snart förhållandena förbättrats.

Mineralreserver och mineraltillgångar


De uppdaterade mineralreserverna och mineraltillgångarna för en begränsad del av Pampalo Deeps publicerades i december. Bolaget kontrakterade SRK Consulting (Finland) Oy att göra en oberoende uppskattning av mineraltillgångarna av Pampalo Deeps området. De nuvarande totala mineraltillgångarna (indikerade och antagna) för området är 191 000 ton @ 4,1 g/t guld. Bolaget avser att konvertera mineraltillgångarna till mineralreserver internt.

Dessa senaste borresultat och den senaste uppskattningen av mineralresurserna bekräftar Bolagets syn på att vi har upptäckt ett nytt, höghaltigt guldförande område inom Pampalo Deeps. De uppskattade mineraltillgångarna av SRK Finland utfördes i ett väldigt tidigt stadium av borrprojektet och därför är tonnaget blygsamt i detta stadium. Den genomsnittliga guldhalten om 4,1 g/t är avsevärt högre jämfört med den malm som brutits under senaste åren.

En summering av alla mineralreserver och mineraltillgångar längs Karelska Guldlinjen finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Hälsa, miljö och säkerhet


Under det fjärde kvartalet har Bolagets egna anställda arbetat kontinuerligt i 365 dagar utan olycksfall. Denna bedrift visar tydligt personalens åtagande om en säker arbetsmiljö. Bolagets olycksfallsfrekvens ligger fortsatt på en god nivå. LTIFR uppgår till 5. Bolaget står fast vid sin policy om nolltolerans mot olyckor.

Pampalo Guldgruva beviljades förnyat tillstånd i maj 2015. Tillståndet gavs i huvudsak i enlighet med Bolagets ansökan med smärre avsteg i enlighet med myndigheternas specifikationer.

Personal

I augusti 2015 inleddes samarbetsförhandlingar (MBL-förhandlingar) som slutfördes i december. Resultatet av dessa förhandlingar var att sju tjänstemän och 28 arbetare temporärt har permitterats. Permitteringarna motsvarar cirka 50 % av det totala antalet egna anställda från tidigt 2016 och framåt. Medeltalet anställda i Koncernen var 72 personer både 2015 och 2014. Följaktligen har även våra entreprenörer reducerat sin personalstyrka.

Guldprisutvecklingen

Genomsnittspriset för hela året var åtta procent lägre under 2015 jämfört med 2014 i dollar. Då Euron har försvagats mot dollarn har guldpriset i Euro förbättrats under 2015 till 1 046 EUR/oz jämfört med 953 EUR/oz under 2014.

Finansiering och guldprishedge

Sammanlagt har ca 168 MSEK betalats med anledning av guldprishedgen från starten.

Endomines nådde under oktober en överenskommelse med sin långivare Nordea Bank Finland om ett återköp och stängning av de återstående 16 400 oz guldhedge avseende perioden juli 2015 till och med december 2016. Endomines betalade marknadspris för hedgen, delvis kontant om 4,7 MSEK (0,5 MEUR) och återstående del genom att uppta ett nytt banklån om 26 MSEK (2,8 MEUR).

Detta nya banklån konverterades senare i oktober till ett långfristigt lån. Återbetalningen av det ursprungliga projektfinansieringslånet om 43,8 MSEK (4 800 KEUR) förlängdes från tidigare 2016-2017 till 2018-2019. Lånen om totalt 69 MSEK (7 590 KEUR) kommer att återbetalas under åren 2018-2019 efter en amorteringsfri period under 2016-2017.

Väsentliga händelser efter periodens slut


Den extra bolagsstämman hölls den 17 december 2015 för att godkänna styrelsens förslag till en företrädesemisssion av aktier. Som en del av processen gjordes en del ändringar av bolagsordningen, aktiekapitalet reducerades genom att kvotvärdet på aktierna sänktes och slutligen godkändes en företrädesemisssion om maximalt 786,5 millioner aktier till 0,09 öre per aktie.

Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört företrädesemissionen. Emissionen övertecknades med 63 % och 70,8 MSEK togs in brutto före emissionskostnader.

Emissionen registrerades den 11 februari 2016. Efter aktieemissionen uppgår Endomines aktiekapital till 262,2 MSEK. Antalet aktier uppgår till 1 048 627 500  st. med ett kvotvärde om 0,25 SEK per aktie.

Utsikter för 2016, selektiv gruvdrift


Under 2016 räknar Bolaget med att producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2016 kommer att baseras på principen om selektiv gruvdrift. Under 2016 avser Bolaget att bryta och anrika ungefär 125 000 ton höghaltig malm. Brytningen kommer därför att koncentreras till tidigare kända såväl som under 2015 upptäckta höghaltiga områden. Det reducerade tonnaget kommer att anrikas i perioder om cirka 7-10 dagar per månad. Gruvan i Pampalo kommer att vara i kontinuerlig drift under vardagar.

Bolaget förväntar sig att dessa förändringar i brytning och anrikningsscheman, inklusive de tillfälliga permitteringarna av personal, kommer att förbättra lönsamheten av verksamheten i Pampalo Guldgruva. Cash Costen är beräknad att reduceras till en nivå under den nuvarande såväl som prognosticerade nivån för guldpriset.

Finansiell kalender 2016

 • Årsredovisning, under vecka 12
 • Årsstämma, den 18 april 2016
           Delårsrapporter lämnas;
 • Q1 2016, den 19 maj 2016
 • Q2 2016, den 18 augusti 2016
 • Q3 2016, den 17 november 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2016 kl. 08:45 svensk tid.


Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings¬bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.
______________________________________________


Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.

[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.