In English In Swedish In Finnish

Offentliggörande av det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ)

29.02.2016

Med anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen i Endomines AB (publ) har det totala antalet aktier och röster ökat och uppgår per den 29 februari 2016 till 1 048 627 500 st. Aktiekapitalet i Endomines AB uppgår till 262 156 875 kronor. Kvotvärdet uppgår till 0,25 krona per aktie.

Aktieantalet ökade med 786 470 625 efter genomförandet av den företrädesemisssion av aktier som beslutades av styrelsen den 17 november 2015, godkändes av den extra bolagsstämman den 17 december 2015 och som registrerats av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i februari 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

    
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016 kl. 08:45 svensk tid.

   
Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.