In English In Swedish In Finnish

Kallelse till årsstämma i Endomines AB (publ)

18.03.2016

Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 april 2016 kl. 17:00 på Erik Penser Bankaktiebolags kontor, Apelbergsgatan 27 i Stockholm.

Deltagande
För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 april 2016, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast tisdagen den 12 april 2016, helst före kl. 15:00. Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Endomines AB, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm, per telefon 08-611 66 45 eller per e-post anmalan@endomines.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar, för att underlätta inpasseringen vid stämman, vara Endomines tillhanda senast tisdagen den 12 april 2016. Eventuell fullmakt ska insändas i original. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på www.endomines.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Sweden AB måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 12 april 2016, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, dels begära att tillfälligt vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av Euroclear Finland Ab, dels till bolaget anmäla sitt deltagande till stämman i enlighet med avsnittet ”Deltagande” ovan. Anteckning i den tillfälliga aktieägarförteckningen måste vara verkställd senast tisdagen den 12 april 2016 kl. 10:00 (finsk tid), vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om
  a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 13. Val av styrelse och styrelseordförande
 14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Styrelsens förslag till beslut om:
  a)    ändring av bolagsordningen; och
  b)    sammanläggning av aktier
 16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler
 17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Björn Kristiansson väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att bolagets vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs 1 319 895 kronor, bestående av överkursfond om 258 156 819 kronor, balanserad förlust om 113 256 017 kronor och årets förlust om 143 580 907 kronor.

Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 325 000 kronor per år (förra året 300 000 kronor) och för övriga styrelseledamöter med 175 000 kronor per styrelseledamot och år (förra året 150 000 kronor), dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med oförändrat 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med oförändrat 50 000 kronor per år, samt att ersättning till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Endomines, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Endomines.

Punkt 12-13 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken utan styrelsesuppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Stefan Månsson, Rauno Pitkänen, Staffan Simberg och Ann Zetterberg Littorin.

Meg Tivéus har avböjt omval.

Valberedningen föreslår vidare att till Staffan Simberg ska omväljas till styrelseordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats, www.endomines.se.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och de övriga personerna i koncernledningen (”Ledningen”), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Endomines ska tillämpa marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, utformade att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Ersättningsformerna ska motivera Ledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. Ersättning till Ledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, eventuella prestations- och aktierelaterade incitamentsprogram och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt baseras på kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska vara utformad med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande och utgår baserat på utfall i förhållande till tydligt uppställda mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lön som fastställts. Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 40 procent av den fasta lönen för den verkställande direktören och för övriga i Ledningen inte överstiga 30 procent av den fasta lönen.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag samt fast lön för en person i Ledningen ska sammantaget normalt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för tolv månader vid uppsägning från bolagets sida. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Aktierelaterade incitamentsprogram inom bolaget ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling, en ökad intressegemenskap mellan deltagaren i programmet och bolagets aktieägare och ska implementeras på marknadsmässiga villkor. För närmare information om bolagets befintliga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till årsredovisningen för verksamhetsåret 2015.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningskommitté tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2015 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Endomines under 2015 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

Punkt 15 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till en aktie. För att möjliggöra sammanläggningen föreslår styrelsen också ett förslag om ändring av § 5 i bolagsordningen.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås under B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från att antalet aktier lägst ska vara 350 000 000 stycken och högst 1 400 000 000 stycken till lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken.

Bolagsordningen § 5 får därmed följande lydelse:
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken”.

B. Förslag till beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100, vilket resulterar i att hundra aktier sammanläggs till en aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier minskar från totalt 1 048 627 500 stycken till totalt 10 486 275 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,25 kronor per aktie till 25 kronor per aktie.

Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Endomines ändamålsenligt antal aktier för att minska volatiliteten i aktien. Beslutet är villkorat av att Erik Penser Bankaktiebolag inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med hundra. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Erik Penser Bankaktiebolag.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 15 A och B ska fattas som ett beslut.  

Punkt 16 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av detta bemyndigande ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta högst så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet. Avseende aktier ska grunden för emissionskursen vara aktiens marknadsvärde med eventuell sedvanlig rabatt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner huvudsakligen för att bredda det långsiktiga institutionella ägandet i Endomines, och för att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital för tillkommande investeringar för att utveckla det fortsatta prospekteringsarbetet, och därmed främja Endomines möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare.

Övrig information

Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag enligt punkterna 15 och 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Antal aktier och röster i bolaget
I Endomines finns totalt 1 048 627 500 aktier med en röst vardera, således totalt 1 048 627 500 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2, 11-13, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 9 b, 14-16 liksom Endomines årsredovisning, styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningskommitténs utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.endomines.se senast från och med måndagen den 28 mars 2016. Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns på bolagets hemsida. Handlingarna sänds per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2016
Endomines AB (publ)
Styrelsen

__________________________________________________________________________________
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2016 kl. 08:45 svensk tid.