In English In Swedish In Finnish

Endomines guldproduktionen under Q1 2016

06.04.2016

Endomines AB rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2016. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 58,5 kg, dvs. i stort sett enligt plan. Malmbrytningen koncentrerades främst till låghaltiga områden. Under årets första månad orsakade den extrema kylan produktionsstörningar. Ortdrivningen på nivåerna +635 och +615 stödjer vår bedömning att malmen i S2 området innehåller höghaltiga kärnsektioner.

Selektiv gruvdrift
Första kvartalets produktionsresultat utmärks av en anpassning av verksamheten till rådande guldpris genom introduktionen av selektiv gruvdrift. Under år 2016 avser Bolaget att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm. Gruvdriften kommer att koncentreras till områden med högre guldhalt och det reducerade tonnaget kommer att anrikas i perioder om 7-10 dagar per månad. Pampalo underjordiska gruva kommer att vara i drift endast under vardagar.

Nyckeltal för produktionen

2 015 2 015 2 015 2 015 2 016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 25 10 9 4 5

Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.
       

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.