In English In Swedish In Finnish

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB den 18 april 2016

19.04.2016
Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 18 april 2016.

Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2015 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets tillgängliga medel disponeras så att i ny räkning överförs 1 319 895 kronor. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Ann Zetterberg Littorin omvaldes som styrelseledamöter. Därtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordförande. Meg Tivéus hade avböjt omval.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade vidare att arvode om 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode ska utgå om 175 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Sammanläggning av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till sammanläggning av aktier, varigenom hundra befintliga aktier läggs samman till en. För att möjliggöra styrelsens förslag beslutades även att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier i bolaget till lägst 8 000 000 stycken och högst 32 000 000 stycken. Sammanläggningen innebär att antalet aktier i bolaget minskar från totalt 1 048 627 500 stycken till totalt 10 486 275 stycken. Samtidigt ökar aktiens kvotvärde från 0,25 kronor per aktie till 25 kronor per aktie. Erik Penser Bankaktiebolag kommer inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med hundra. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte ska infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats av Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska det antal nya aktier som kan ges ut sammanlagt omfatta så många aktier som motsvarar högst 10 procent av befintligt antal aktier i Endomines vid tiden för registreringen av emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50

  


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 kl.08:45 svensk tid.


 
Om Endomines:


Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. .

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.