In English In Swedish In Finnish

Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier 1:100 samt omräkning av villkor för Teckningsoptioner 2014/2016

22.04.2016

Endomines styrelse har beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier.
 
Sammanläggning av aktier

 
Årsstämman i Endomines AB (publ) (”Endomines” eller ”Bolaget”) beslutade den 18 april 2016 om sammanläggning av aktier 1:100, innebärandes att 100 (etthundra) befintliga aktier läggs samman till en (1) aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om en ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier.
 
Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har nu registrerats av Bolagsverket och Endomines styrelse har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredag den 29 april 2016.

  • Sista dagen för handel i Endomines aktie före sammanläggningen är onsdag den 27 april 2016
  • Första dagen för handel i Endomines aktie efter sammanläggningen är torsdag den 28 april 2016, vilket innebär att aktiekursen från och med den 28 april 2016 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen
  • Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen
  • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear Finland Ab kommer att informeras genom ett särskilt pressmeddelande om eventuella avvikelser från ovannämnda datum.

Till följd av sammanläggningen kommer Endomines aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 28 april 2016 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0008294334.
 
Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 1 048 627 500 aktier till 10 486 275 aktier med ett kvotvärde om 25 kronor per aktie.
 
Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med etthundra kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren.
 
Teckningsoptioner 2014/2016 omräknade villkor

 
Endomines har 174 771 250 utelöpande teckningsoptioner av serie 2014/2016 där teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioderna 18-31 maj 2016, 18-31 augusti 2016 samt 28 november - 9 december 2016. Villkoren för teckning har räknats om per avstämningsdagen den 29 april 2016 med hänsyn till genomförd sammanläggning av aktier 1:100. Det totala antalet utelöpande teckningsoptioner ändras inte.
 
En (1) optionsrätt ger efter sammanläggningen rätt att teckna 0,0072 nyemitterade aktier till en kurs om 38,00 SEK per aktie. För de aktieägare som har sina aktier registrerade i Finland kommer teckningskursen omräknad till Euro liksom tidigare att fastställas baserat på Sveriges Riksbanks officiella kurs EUR/SEK tre handelsdagar före varje teckningsperiod. För övriga villkor avseende teckningsoptionerna, se emissionsprospektet 2014, Inbjudan till teckning av units i Endomines AB (publ).
 
För ytterligare information vänligen, kontakta:

Börje Lindén, CFO, tel. 08-611 66 45 eller från utlandet +46 8 611 66 45
 
 
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2016 10:30 svensk tid.

Om Endomines

Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo. .

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors
.