In English In Swedish In Finnish

Offentliggörande av det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ)

29.04.2016

Det totala antalet aktier och röster i Endomines AB (publ) uppgår per den 29 april 2016 till 10 486 275.

Minskningen av det totala antalet aktier i april 2016 är föranledd av den vid årsstämman den 18 april 2016 beslutade och tidigare offentliggjorda sammanläggningen 1:100 (omvänd split) av Bolagets aktier. Sammanläggningen registrerades av Bolagsverket och Euroclear Sweden AB i april 2016.

Aktiekapitalet i Endomines AB uppgår till 262 156 875 kronor. Kvotvärdet uppgår till 25 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com


Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 08:45 svensk tid.


Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.