In English In Swedish In Finnish

Sammandrag av Endomines delårsrapport för perioden januari-mars 2016

19.05.2016
Verksamheten vid Pampalogruvan är under anpassning till rådande guldpris

En fullständig delårsrapport enligt IAS 34 är tillgänglig enbart på svenska.

Första kvartalet i siffror

 • Guldproduktionen uppgick till 58,5 kg (131,3) i enlighet med introduktionen av selektiv gruvdrift
 • Anrikat malmtonnage uppgick till 35 317 (76 089)
 • Intäkterna uppgick till 16,3 MSEK (31,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,8 MSEK (-32,6)
 • Resultatet per aktie var -0,02 SEK (-0,05)
 • Företrädesemissionen som offentliggjordes sent 2015 genomfördes med framgång och gav 66,6 MSEK, netto efter emissionskostnader
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 70,2 MSEK

Händelser efter kvartalets slut

 • En sammanläggning av aktier, 1:100, slutfördes under april månad

Utsikter

 • Bolaget kommer att under den senare delen av Q2-2016 påbörja produktion från tidigare upptäckta höghaltiga områden, vilket också beräknas minska Cash Cost
 • En undersökningsort som drivs på 655-metersnivån öppnar fortsatta möjligheter för vidareprospektering av Pampalo Deeps
 • Bolaget har en ny plan för regional prospektering av Karelska Guldlinjen och regional prospektering kommer att påbörjas under Q2-2016
 • Under 2016 räknar Bolaget med att producera 300 till 350 kg guld i Pampalo

Nyckeltal

Koncernens nyckeltal Januari-mars
MSEK om ej annat anges 2016 2015 +/-
Resultat
Intäkter 16,3 31,7 -15,4
Rörelseresultat -14,8 -37,6 22,8
Resultat efter skatt -14,8 -32,6 17,8
Periodens kassaflöde 50,2 -20,4 70,7
Resultat per aktie (SEK) -0,02 -0,05 0,03
Produktion
Guldproduktion (kg) 58,5 131,3 -72,8
Guldproduktion (oz) 1 881 4 221 -2 340
Anrikad malm (ton) 35 317 76 089 -40 772
Cash Cost (USD/oz) 1 343 1 394 -51
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 59 0
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 553 555 -3

Kommentarer till verksamheten
Pampalo guldgruva

Nyckeltal per kvartal 2 015 2 015 2 015 2 015 2 016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 25 10 9 4 5
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 50 50 45 59
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 555 469 468 420 553
Cash Cost (USD/oz) 1 394 1 365 1 112 1 202 1 343
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 1 059 1 154 1 218 1 258 1 232
Guldpriset (USD/oz) genomsnitt 1 220 1 193 1 125 1 105 1 179

Noter för produktionsresultat[1] /Skadefrekvens LTIFR[2]

Verksamheten under det första kvartalet 2016 – selektiv gruvdrift

Produktionsresultatet under det första kvartalet utmärks av en anpassning av verksamheten till rådande guldpris genom introduktion av selektiv gruvdrift. Bolaget avser att under 2016 producera och anrika ca 125 000 ton malm. Gruvdriften kommer därvid, och så snart tekniskt möjligt, att koncentreras till områden med högre guldhalt. Anrikning av det reducerade malmtonnaget sker varannan vecka. Verksamheten under jord bedrivs under vardagar.

Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 58,5 kg, vilket i stort motsvarade planen för Q1 2016. Malmproduktionen under det första kvartalet kom i huvudsak från områden med relativt sett lägre guldhalt. Det låga utbytet berodde främst på antalet oplanerade och planerade produktionsstopp. Korrigerande åtgärder inkluderar att hålla kritisk produktionsutrustning i gång även under de planerade produktionsuppehållen varannan vecka. Tillredning av områden med högre guldhalt är pågående och analyser från ortdrivningen stödjer vår bedömning att malmen i S2 området har högre guldhalt.

Den reducerade produktionen medförde planenligt att enhetskostnaden ökade relativt Q4 2015. Kostnaden per anrikat ton malm ökade från 420 SEK/ton till 553 SEK per ton, eller med ca 32 %. Främsta anledningen till detta var de fasta produktionskostnaderna och en minskad andel malm från dagbrottsbrytning. Ökade enhetskostnader i kombination med att produktionen fortfarande skedde från områden med lägre guldhalt medförde att Cash Cost ökade från 1202 till 1343 USD/oz eller med ca 12 %.

Det första produktionsrummet i ett område med relativt sett högre guldhalter kommer att vara i produktion från mitten av maj 2016. Under den andra halvan av 2016 kommer malmproduktionen från områden med relativt sett högre guldhalter att succesivt öka. Som en följd av detta beräknas Cash Cost att ligga under rådande och prognosticerat guldpris.

Prospektering och annan verksamhet inom Karelska Guldlinjen

Under 2015 uppvisade prospekteringen i de djupare delarna av Pampalogruvan mycket goda resultat. Bolaget beslöt därför att ytterligare fokusera på denna del av gruvan och under Q1 har bl.a. en undersökningsort påbörjats på 655 meters nivån.

Den regionala prospekteringen har tillfälligt reducerats. Bolaget har dock nyligen, i samarbete med Geologiska Forskningscentralen i Finland och huvudsakligen baserad på Karelian Gold Rush 2015, upprättat en reviderad regional undersökningsplan för Karelska Guldlinjen. Prospekteringen kommer att återupptas under andra kvartalet 2016.

Produktion från Rämepuro dagbrott avslutades under Q1. Arbeten med återställning av Rämepuro dagbrott kommer att påbörjas under Q2.

Hälsa, miljö och säkerhet

Bolagets resultat avseende hälsa, miljö och säkerhet är på en bra nivå. Den övergripande strategin är en nolltolerans mot olyckor och negativ miljöpåverkan.

Personal

Efter avslutade samarbetsförhandlingar (”MBL”) i december 2015 permitterades ett antal tjänstemän och kollektivanställda från och med januari 2016. Genomsnittligt antal anställda minskade därmed till 40. Genomsnittligt antal anställda under 2015 uppgick till 72. Bolaget har även minskat antalet sysselsatta hos entreprenörerna i motsvarande mån.

Guldpriset under kvartalet

Guldpriset på världsmarknaden har stigit med 16 procent sedan början av året fram till den sista mars 2016, då priset var ca 1 230 USD/oz. Kvartalets genomsnittspris uppgick till 1 179 USD/oz, en uppgång med likaså 16 procent jämfört med sista kvartalet 2015.

Aktieemissionen

Aktieemissionen slutfördes med framgång. Emissionen övertecknades med 63 procent och inbringade totalt 66,6 MSEK netto efter emissionskostnader. Efter aktieemissionen uppgår Endomines aktiekapital till 262,2 MSEK. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 1 048 627 500 med ett kvotvärde om 0,25 Sek per aktie. Emissionen registrerades av Bolagsverket den 11 februari 2016.

Händelser efter kvartalets utgång

En sammanläggning av aktier, ”omvänd split” genomfördes i enlighet med beslut vid årsstämman den 18 april 2016. 100 tidigare aktier slogs samman till en (1) ny aktie. Antalet aktier i bolaget minskade till 10 486 275 aktier med ett kvotvärde om 25 SEK. Vissa ändringar i bolagsordningen, för att möjliggöra sammanläggningen av aktier, gjordes också. Första handelsdag för den nya aktien var 28 april 2016.

Utsikter för 2016, selektiv gruvdrift

Helårsproduktionen 2016 beräknas uppgå till mellan 300 och 350 kg guld. Produktionen kommer att basera sig på principen selektiv grunddrift. Bolaget kommer att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm. Gruvdriften kommer därmed att koncentreras till tidigare kända och under 2015 upptäckta områden med högre guldhalt.

Bolaget förväntar sig att dessa förändringar i brytnings- och anrikningsscheman, inklusive de tillfälliga permitteringarna av personal, kommer att förbättra lönsamheten av verksamheten i Pampalogruvan. Cash Cost är beräknad att reduceras till en nivå under såväl rådande som prognosticerade guldpris.

Kalendarium 2016

 • 2016-08-18          Q2 2016 Delårsrapport
 • 2016-11-17          Q3 2016 Delårsrapport

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg
verkställande direktör i Endomines AB
tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.
    

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.


[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.