In English In Swedish In Finnish

Icke uppfyllda lånekovenanter har fortsatt godkänts av Nordea

28.06.2016

Genom ett pressmeddelande den 21 december 2015 offentliggjorde Endomines att bolaget infört s.k. selektiv gruvdrift vid slutet av år 2015 och att bolaget därmed skulle bryta mot gällande finansiella lånekovenanter för helåret 2015. Av samma anledning kommer Endomines även att bryta mot lånekovenanterna per den 30 juni 2016. Liksom tidigare har långivaren Nordea Bank Finland plc idag lämnat sitt medgivande till att ovan nämnda kovenanter inte kommer att uppfyllas. Finnvera, som ställt lånegaranti, har lämnat sitt samtycke till Nordeas medgivande. Därmed ändras inte övriga villkor i låneavtalen. Endomines totala banklån från Nordea uppgår till ca 68,5 MSEK (7 290 KEUR) och avtalade amorteringar ska påbörjas i början av år 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
eller besök bolagets hemsida, www.endomines.com 

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2016 kl. 12:30 svensk tid.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.