In English In Swedish In Finnish

Guldhalten ökar men inte till förväntade nivåer

18.08.2016
Selektiv gruvdrift introducerat i början av 2016 med reducerad gruvdrift med fokus på höghaltiga områden.

ANDRA KVARTALET 2016 (Kv. 2 2015)

 • Guldproduktionen 73,7 kg (126,6)
 • Anrikad malm 37 303 ton(85 738) med 2,4 g/t (1,8)
 • Cash Cost 1 396 USD/oz (1 365)
 • Intäkterna uppgick till 20,9 MSEK (23,1)
 • EBITDA -4,8 MSEK (-18,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -13,5 MSEK (-28,2)
 • Resultatet per aktie var SEK -1,29 (-4,46)
 • Omvänd split 100:1 slutfördes i maj 2016
 • Villkoren för ett nytt försäljningsavtal med Boliden klara avseende leveranser av guld i flotationskoncentrat

FÖRSTA HALVÅRET 2016 (H1 2015)

 • Guldproduktionen uppgick till 132,2 kg (257,9)
 • Anrikad malm 72 620 ton(161 827) med 2,2 g/t (1,9)
 • Cash Cost 1 358 USD/oz (1 380)
 • Intäkterna uppgick till 37,2 MSEK (54,8)
 • EBITDA uppgick till -10,6 MSEK (-41,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -28,3 MSEK (-60,8)
 • Resultatet per aktie var SEK -3,11 (-9,61)
 • 66,6 MSEK netto togs in via en företrädesemisssion

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att rapportera

UTSIKTER FÖR 2016
Under 2016 förväntar Bolaget en produktion mellan 300 och 350 kg guld, oförändrat sedan årets början.

Kommentarer till verksamheten

Koncernens nyckeltal April-juni Januari-juni
MSEK om ej annat anges 2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Intäkter 20,9 23,1 -2,3 37,2 54,8 -17,6
Ebitda (Rörelseresultat före avskrivningar) -4,8 -18,7 13,9 -10,6 -41,2 30,6
Rörelseresultat -13,4 -33,5 20,1 -28,2 -71,1 42,9
Resultat efter skatt -13,5 -28,2 14,7 -28,3 -60,8 32,5
Periodens kassaflöde -16,9 -25,1 8,2 33,3 -45,6 78,8
Resultat per aktie (SEK) -1,29 -4,46 3,17 -3,11 -9,61 6,50

Selektiv gruvdrift från början av 2016
Produktionen baserar sig sedan början av år 2016 på principen selektiv gruvdrift. Gruvproduktionen sker enbart vardagar medan anrikning sker varannan vecka. Den reducerade gruvproduktionen fokuseras på tidigare kända och under 2015 upptäckta områden med högre guldhalt.

Den första strossen från de höghaltiga områdena var i produktion från mitten av maj 2016 och den genomsnittliga guldhalten har därmed förbättrats. Det totala tonnaget av höghaltig malm är fortfarande lågt och den sammanvägda guldhalten understiger hittills i år fortfarande den förväntade genomsnittliga guldhalten för kalenderåret 2016.

Under den senare delen av 2016 kommer en ökande del av produktionen att koncentreras till höghaltiga områden. Som ett resultat av detta räknar Bolaget med att den framtida Cash Cost kommer understiga det rådande och prognosticerade guldpriset.

Nyckeltal för produktionen April-juni Januari-juni
MSEK om ej annat anges 2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Anrikad malm (ton) 37 303 85 738 -48 435 72 620 161 827 -89 207
Ingående guldhalt (g/t) 2,4 1,8 0,6 2,2 1,9 0,3
Guldutbyte i verket (%) 82,8 84,1 -1,3 81,5 83,9 -2,4
Tillgänglighet (%) 37,7 91,5 -53,8 36,5 87,2 -50,7
Guldproduktion (kg) 73,7 126,6 -52,9 132,2 257,9 -125,7
Guldproduktion (tr oz) 2 370 4 069 -1 699 4 251 8 290 -4 039
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 71 50 20 65 55 10
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 656 469 187 600 510 91
Cash Cost (USD/oz) 1 396 1 365 31 1 358 1 380 -22

Guldproduktionen under det andra kvartalet 2016
Den totala guldproduktionen uppgick till 73,7 kg (126,6). Minskningen jämfört med motsvarande kvartal 2015 beror på den selektiva gruvdriften men produktionen var högre än under föregående kvartal.

Den anrikade mängden malm reducerades med 56 %. Den genomsnittliga guldhalten för det andra kvartalet 2016 uppgick till 2,4 g/t och förbättrades under perioden jämfört med föregående kvartal. Kostnaderna per anrikat malmton och Cash Cost var högre än planerat främst beroende på ökade kostnader för tillredning och bergförstärkning. Då det var en tillfällig brist på egen personal och produktionsresurser användes entreprenörer för tillredning för att säkra produktionen senare under året.

Guldproduktionen under det första halvåret 2016
Den totala guldproduktionen uppgick till 132,2 kg (257,9).

Den anrikade mängden malm reducerades med 55 %. Den genomsnittliga guldhalten uppgick till 2,2 g/t. Kostnaderna per anrikat malmton ökade dels som förväntat enligt selektiv gruvdrift men dels på grund av ovan nämnda ökade kostnader för tillredning och bergförstärkning.

Nytt försäljningsavtal
I maj informerades Endomines om att Dragon Mining avslutar det pågående avtalet avseende flotationskoncentrat från Pampalo till Dragon Minings lakningsanläggning i Svartliden.

Som en konsekvens av uppsägningen, förhandlade Bolaget fram ett nytt avtal för att leverera och sälja allt flotationskoncentrat från Pampalo Guldgruva till Boliden Harjavalta, Finland. Avtalet ska gälla för ett år framåt. Leveranserna enligt villkoren har redan påbörjats i juni.

Nyckeltal för produktionen per kvartal 2 015 2 015 2 015 2 015 2 016 2 016
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317 37 303
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1 2,4
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2 82,8
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3 37,7
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5 73,7
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881 2 370
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader)  25 10 9 4 5 6
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 50 50 45 58 71
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 555 469 468 420 541 656
Cash Cost (USD/oz) 1 394 1 365 1 112 1 202 1 312 1 396
Cash Cost (USD/oz) rullande 12 månader 1 059 1 154 1 218 1 258 1 228 1 218
Guldpriset (USD/oz) genomsnitt 1 220 1 193 1 125 1 105 1 179 1 258
 • Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade. 
 • Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer 
 • Cash Cost och övriga s.k. alternativa (finansiella) nyckeltal definieras i slutet av den fullständiga delårsrapporten 

Prospektering och annan verksamhet inom Karelska Guldlinjen
Prospekteringen i de djupare delarna av Pampalogruvan pågår från snedbanan och under den senaste tiden från en undersökningsort på +655 nivån.

Den regionala prospekteringen längs Karelska Guldlinjen har påbörjats. Arbetet baserar sig på en ny undersökningsplan baserad på tävlingen Karelian Gold Rush 2015 och konsultationer med Geologiska Forskningscentralen i Finland

Hälsa, miljö och säkerhet
Bolagets resultat avseende hälsa, miljö och säkerhet är på en bra nivå. Den övergripande strategin är en nolltolerans mot olyckor och negativ miljöpåverkan.

Personal
Efter avslutade samarbetsförhandlingar (”MBL”) i december 2015 permitterades ett antal tjänstemän och kollektivanställda från och med januari 2016. Genomsnittligt antal anställda i Koncernen under det första halvåret minskade därmed till 43 personer (73). Bolaget har även minskat antalet sysselsatta hos entreprenörerna i motsvarande mån.

Händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Utsikter för 2016, selektiv gruvdrift
Helårsproduktionen 2016 beräknas uppgå till mellan 300 och 350 kg guld. Under selektiv gruvdrift kommer Bolaget att bryta och anrika cirka 125 000 ton malm och koncentrera gruvdriften till tidigare kända och under 2015 upptäckta områden med högre guldhalt.

Bolaget förväntar sig att dessa förändringar i brytnings- och anrikningsscheman, inklusive de tillfälliga permitteringarna av personal, kommer att förbättra lönsamheten av verksamheten i Pampalogruvan. Cash Cost är beräknad att reduceras till en nivå under såväl rådande som prognosticerade guldpris.

Finansiell kalender

 • Delårsrapport januari-september 17 november 2016
 • Bokslutskommuniké för helåret 2016 17 februari 2017

SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET
   

KONTAKTPERSONER
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50

EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com

Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 0709 728 170

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 08:00 CET.

Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.

Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Malmen anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.

Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.

Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekterings­bolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.

Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Endomines AB är noterat på Nasdaq Stockholm: (ENDO) och på Nasdaq Helsinki: (ENDOM). Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets likviditetsgarant i Stockholm och Helsingfors.

______________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.