In English In Swedish In Finnish

Endomines guldproduktion under Q3 2016

06.10.2016

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det tredje kvartalet 2016. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 83,0 kg, vilket var en förbättring mot föregående period och enligt plan.

Ingående guldhalt såväl som guldutbytet förbättrades under kvartalet. Malmtonnaget var enligt plan baserad på principen Selektiv Gruvdrift som inletts vid början av året.

Nyckeltal för produktionen per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317 37 303 36 104
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1 2,4 2,7
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2 82,8 85,3
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3 37,7 34,0
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5 73,7 83,0
Guldproduktion (oz.) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881 2 370 2 669
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 25 10 9 4 5 6 6

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Nyckeltal för produktionen Januari-september
2016 2015 +/-
Anrikad malm (ton) 108 724 251 970 -143 246
Ingående guldhalt (g/t) 2,4 2,0 0,4
Guldutbyte i verket (%) 82,8 83,5 -0,7
Tillgänglighet (%) 35,7 89,2 -53,5
Guldproduktion (kg) 215,2 411,0 -195,8
Guldproduktion (oz) 6 920 13 212 -6 292

Utsikter för helåret 2016
Produktionen för perioden januari-september uppgick till 215,2 kg guld. Helårsproduktionen 2016 beräknas uppgå till mellan 300 och 350 kg guld.
 
Full delårsrapport offentliggörs den 17 november 2016.

 
KONTAKTPERSONER

Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 08-611 66 45


Denna information är sådan information som Endomines är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 oktober kl. 10:30 CET.
 
Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 
Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
 
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.