In English In Swedish In Finnish

SAMMANDRAG AV DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-SEPTEMBER 2016

17.11.2016
Fortsatt förbättring av guldhalt och utbyte

Selektiv gruvdrift introducerad i början av 2016 med reducerad produktion samt fokus på höghaltiga områden.

TREDJE KVARTALET 2016 (Kv. 3 2015)

 • Guldproduktion 83,0 kg (153,1)
 • Anrikad malm 36 104 ton (90 143) med 2,7 g/t (2,0)
 • Cash Cost 1 113 USD/oz (1 112)
 • Intäkter 27,4 MSEK (30,4)
 • EBITDA 0,9 MSEK (-11,6)
 • Resultat efter skatt -12,3 MSEK (-18,7)
 • Resultat per aktie SEK -1,17 (-2,95)

JANUARI-SEPTEMBER 2016

 • Guldproduktion 215,2 kg (411,0)
 • Anrikad malm 108 724 ton (251 970), guldhalt 2,4 g/t (2,0)
 • Cash Cost 1 265 USD/oz (1 276)
 • Intäkter 64,5 MSEK (85,2)
 • EBITDA -10,7 MSEK (-48,3)
 • Resultat efter skatt -40,6 MSEK (-79,4)
 • Resultat per aktie SEK -4,12 (-12,56)
 • 66,6 MSEK anskaffades i en företrädesemisssion
 • En omvänd split 100:1 slutfördes i maj 2016
 • Ett nytt leveransavtal för flotationskoncentrat tecknades med Boliden

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att rapportera

UTSIKTER FÖR 2016
Under 2016 förväntar Bolaget en produktion mellan 300 och 350 kg guld, prognosen är oförändrad sedan årets början.

Intäkter, EBITDA och rörelseresultat

Omsättning och rörelseresultat-koncernen Juli-september Januari-september
MSEK 2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Flotationskoncentrat 25,4 28,2 -2,8 56,9 94,1 -37,1
Gravimetriskt koncentrat 1,6 10,4 -8,8 6,9 21,2 -14,3
Summa intäkter från koncentrat 27,0 38,6 -11,6 63,8 115,3 -51,4
Realiserat resultat på guldprissäkring 0,0 -8,3 8,3 0,0 -30,5 30,5
Summa nettoomsättning 27,0 30,3 -3,3 63,8 84,8 -20,9
Övriga intäkter 0,3 0,1 0,2 0,7 0,5 0,2
Summa intäkter 27,4 30,4 -3,1 64,5 85,2 -20,7
Summa kostnader -26,4 -42,0 15,6 -75,2 -133,5 58,3
EBITDA 0,9 -11,6 12,5 -10,7 -48,3 37,6
Orealiserat resultat på säkringsinstrument 0,4 3,1 -2,8 1,3 -1,4 2,7
Avskrivningar och nedskrivningar -13,7 -14,9 1,2 -31,2 -44,7 13,5
Rörelseresultat -12,4 -23,4 11,0 -40,6 -94,4 53,9

Kommentarer till verksamheten

Selektiv gruvdrift från början av 2016
Produktionen baserar sig sedan början av år 2016 på selektiv gruvdrift. Gruvproduktion bedrives enbart vardagar medan anrikning sker varannan vecka. Den reducerade gruvproduktionen fokuseras på tidigare kända och under 2015 och 2016 upptäckta områden med högre guldhalt.

Nyckeltal för produktionen Juli-september Januari-september
2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Anrikad malm (ton) 36 104 90 143 -54 039 108 724 251 970 -143 246
Ingående guldhalt (g/t) 2,7 2,0 0,7 2,4 2,0 0,4
Guldutbyte i verket (%) 85,3 82,7 2,6 82,8 83,5 -0,7
Tillgänglighet (%) 34,0 93,3 -59,3 35,7 89,2 -53,5
Guldproduktion (kg) 83,0 153,1 -70,1 215,2 411,0 -195,8
Guldproduktion (tr oz) 2 669 4 922 -2 253 6 920 13 212 -6 292
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 66 50 16 65 53 12
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 624 468 156 608 495 113
Cash Cost (USD/oz) 1 113 1 112 1 1 265 1 276 -11

Guldproduktionen under det tredje kvartalet 2016 uppgick till 83,0 kg (153,1)
Under rapportperioden har den ingående guldhalten och som funktion av denna även guldutbytet i verket fortsatt att förbättrats jämfört med föregående kvartal (april-juni 2016). Den ingående guldhalten förbättrades med 0,3 g/t till 2,7 g/t (2,4). Guldutbytet förbättrades med 2,5 procentenheter till 85,3 procent (82,8).

Anrikat tonnage uppgick till 36 104. Kostnaden per ton var något lägre under det tredje kvartalet 2016 jämfört med det andra kvartalet 2016. Den positiva utvecklingen av Cash Cost sedan det andra kvartalet, en reducering till 1 113 USD/oz, berodde främst på ökad guldproduktion som resultat av högre ingående guldhalt samt processutbyte.

Guldproduktionen under januari-september 2016 uppgick till 215,2 kg (411,0)
Anrikad malm uppgick till 108 724 ton (251 970) eller 43 % av föregående års tonnage, vilket är i enlighet med de reducerade aktiviteterna. Kapacitetsutnyttjandet (tillgängligheten) har därmed, i enlighet med produktionsstrategin, reducerats med 40 procent till 35,7 procent (89,2). Den ingående guldhalten förbättrades från 2,0 g/t (2015) till 2,4 g/t (2016) eller med ca 20 %. Kostnaderna per anrikat malmton var 65 EUR/t (53) eller 23 procent högre än föregående år vilket till största delen beror på ökade fasta enhetskostnader som resultat av den lägre produktionsvolymen.

Tabell: Kvartalsvisa nyckeltal för produktionen

Nyckeltal för produktionen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016
Anrikad malm (ton) 76 089 85 738 90 143 83 926 35 317 37 303 36 104
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 1,8 2,0 1,7 2,1 2,4 2,7
Guldutbyte i verket (%) 83,8 84,1 82,7 81,4 80,2 82,8 85,3
Tillgänglighet (%) 82,8 91,5 93,3 80,2 35,3 37,7 34,0
Guldproduktion (kg) 131,3 126,6 153,1 118,5 58,5 73,7 83,0
Guldproduktion (tr oz) 4 221 4 069 4 922 3 810 1 881 2 370 2 669
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 59 50 50 45 58 71 66
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 555 469 468 420 541 656 624
Cash Cost (USD/oz) 1 394 1 365 1 112 1 202 1 312 1 396 1 113
Genomsnittligt guldpris LBMA (USD/oz) 1 220 1 193 1 125 1 105 1 179 1 258 1 335
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 25 10 9 4 5 6 6
 •  Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade. 
 •  Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer 
 •  Cash Cost och övriga s.k. alternativa (finansiella) nyckeltal definieras i slutet av den fullständiga delårsrapporten 

Tillredningsarbeten och prospektering från början av 2016
Tillredningsarbeten och prospektering i de djupare delarna av Pampalogruvan (Pampalo Deeps) inleddes och är pågående. Snedbanan har avancerat 600 längdmeter från nivå +655 till nivå +720. Dessutom har en prospekterings-tunnel på ca 150 m vid +655 nivån samt ca 20 m vid +682 nivån slutförts.

Under 2016 har 260 borrhål omfattande tillsammans 16 533 meter borrats. Analys av resultaten pågår och kommer att användas vid den beräkning av uppskattade mineraltillgångar och mineralreserver som uppdateras vid slutet av året.

Regional prospektering och aktiviteter längs Karelska Guldlinjen
Endomines kärnborrningsprogram avseende regionala mål påbörjades i slutet av juli och slutfördes i början av september 2016. Totalt borrades 30 hål med en total längd på 2 835 meter i områdena Poikopää, Pampalo North West, Hosko, Nenävaara och Muurinsuo. Analys av resultaten pågår.

Endomines program för djupmoränprovtagningar, som påbörjades i augusti och slutfördes i slutet av september 2016. Totalt samlades 718 prov in från områdena Hosko, Sivakkovaara, Nenävaara, Norra Muurinsuo och Palosuo. Analys av resultaten pågår.

Endomines utförde en undersökning på block och hällar i områdena Hosko, Poikopää, Sivakkovaara och Muurinsuo under sommaren 2016. Totalt 179 prov samlades in och skickades till laboratorieanalys. Analys av resultaten pågår. Prospekteringen var baserad på resultat från en blockletartävling som arrangerades av Endomines under 2015. Det intressantaste resultatet är en blocksträng som indikerar en potentiell guldmineralisering norr om den tidigare kända Hoskofyndigheten.

Hälsa, miljö och säkerhet
Bolagets resultat avseende hälsa, miljö och säkerhet är på en bra nivå. Den övergripande strategin är en nolltolerans mot olyckor och negativ miljöpåverkan.

Personal
Efter avslutade samarbetsförhandlingar (”MBL”) i december 2015 permitterades ett antal tjänstemän och kollektivanställda från och med januari 2016. Genomsnittligt antal sysselsatta i Koncernen minskade därmed till 42 personer (74). Antalet permitterade personer uppgick vid slutet av september till 18 stycken.

Händelser efter kvartalets utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Utsikter för 2016, selektiv gruvdrift
Helårsproduktionen 2016 beräknas uppgå till mellan 300 och 350 kg guld. Under selektiv gruvdrift kommer Bolaget att bryta och anrika cirka 150 000 ton malm och koncentrera gruvdriften till tidigare kända och under 2015 och 2016 upptäckta områden med högre guldhalt.

Cash Cost för det fjärde kvartalet beräknas att reduceras till en nivå under såväl rådande som prognosticerade guldpris.

Finansiell kalender

 • Bokslutskommuniké för helåret 2016                       fredagen den 17 februari 2017
 • Årsredovisning offentliggörs                                    vecka 12 (20-24 mars 2017)
 • Årsstämma 2017                                                   torsdagen den 20 april 2017
 • Kvartalsrapporter under 2017 offentliggörs enligt följande:
  Kvartal 1 den 27 april, kvartal 2 den 18 augusti, kvartal 3 den 9 november

SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET

KONTAKTPERSONER
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 0709 728 170

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 november kl. 08:45 svensk tid.

 
Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).
______________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.