In English In Swedish In Finnish

En högre guldhalt lyfte Endomines guldproduktion under Q4 2016

04.01.2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det fjärde kvartalet 2016. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 109,8 kg, vilket åter var en förbättring mot föregående period och enligt plan. Under rapportperioden fortsatte den ingående guldhalten att förbättras. Även tonnaget och kapacitetsutnyttjandet (Tillgängligheten) ökade på grund av ett antal extra produktionsdagar i verket.

Nyckeltal för produktionen per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Januari-december
2016 2016 2016 2016 2016 2015 +/-
Anrikad malm (ton) 35 317 37 303 36 104 42 193 150 917 335 896 -184 979
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 2,4 2,7 3,1 2,6 1,9 +0,7
Guldutbyte i verket (%) 80,2 82,8 85,3 83,0 82,9 83,0 -0,1
Tillgänglighet (%) 35,3 37,7 34,0 43,5 37,6 87,0 -49,4
Guldproduktion (kg) 58,5 73,7 83,0 109,8 325,0 529,5 -204,5
Guldproduktion (oz.) 1 881 2 370 2 669 3 530 10 450 17 022 -6 572
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 5 6 6 8 8 4

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer. 

Den totala guldproduktionen för 2016 uppgick till 325,0 kg vilket ligger i linje med produktionsprognosen som gavs i början av 2016. Guldproduktionen har ökat för varje kvartal under året från 58,5 kg under det första kvartalet till 109,8 kg i det sista kvartalet. Huvudskälet till den ökade guldproduktionen från kvartal till kvartal var den ökade ingående guldhalten, som ett resultat av ett ökat fokus på höghaltiga områden i enlighet med strategin om selektiv gruvdrift. På grund av den ökade guldhalten förbättrades även guldutbytet i verket.

Guldproduktionen under 2015 var 204,5 kg högre än under 2016 främst beroende på normalt kapacitetsutnyttjande under föregående år. Ett lägre guldpris var den främsta anledningen till att selektiv gruvdrift introducerades i början av 2016.

Bokslutskommunikén för helåret 2016 offentliggörs den 17 februari 2017.

KONTAKTPERSON
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com

 
Denna information är sådan information som Endomines är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2017 kl. 08:45 CET.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).