In English In Swedish In Finnish

Uppdatering av Endomines mineralreserver och mineraltillgångar

27.01.2017

Endomines publicerar nu en uppdatering av uppskattade mineralreserver och mineraltillgångar. Uppskattningarna har gjorts i enlighet med JORC-koden (“Joint Ore Reserve Committee Code”) vilken är den australiensiska koden från 2012 om rapportering av mineralreserver och mineraltillgångar. Uppdateringen har gjorts av ett flertal olika personer, såväl egen personal och externa personer. Uppdateringarna avser läget per den 31 december 2016.  

Resultaten redovisas nedan:

[Tabellerna för mineralreserver och mineraltillgångar finns i det bifogade PDF-dokumentet och på Bolagets hemsida] 

I den underjordiska gruvan i Pampalo har nästan all malm som brutits ur mineralreserver och mineraltillgångar under 2016 ersatts med nya mineralreserver och mineraltillgångar. Data inkluderar resultat från den underjordiska borrkampanjen som slutfördes under 2016. Totalt borrades omkring 21 000 meter under 2016.

En ny uppskattning av mineralresurser har gjorts för Pampalo NW och Pampalonlammit. Trots att uppskattningen är relativt liten, visar den på att det fortfarande är möjligt att finna nya mineraltillgångar nära Pampalo.

Hosko och Muurinsuo har flyttats bort från mineralreserverna då dessa fyndigheter sannolikt är olönsamma att bryta med rådande guldpris. Hosko och Muurinsuo kvarstår som mineraltillgångar.

Pampalos totala mineralreserver och tillkommande mineraltillgångar ligger nästan på samma nivå som för ett år tidigare då nya mineraltillgångar har upptäckts och mineraltillgångar konverterats till mineralreserver från området Pampalo Deep. Under de senaste åren har vi hela tiden kunnat konvertera mineraltillgångar från Pampalo Deep till mineralreserver och samtidigt upptäckt nya mineraltillgångar från Pampalo Deeps. Denna prospekteringshistorik förstärker vår syn att prospekteringspotentialen i förlängningen av Pampalo Deeps är hög och fortgående”, kommenterar Markus Ekberg, verkställande direktör för Endomines AB.

Vi kan definitivt vara nöjda med att de nya mineraltillgångarna Pampalo NW and Pampalonlammit – trots att de är små just nu - har upptäckts och utvecklats under 2016. Detta stärker definitivt möjligheten för nya upptäckter i gruvområdet” fortsätter Markus Ekberg.

Detta uttalande har kontrollerats av Eurogeologist Jani Rautio MSc (Geol) Kvalificerad person(QP). Endomines följer Fennoscandian Review Board – standard (FRB-standarden). Jani Rautio är anställd på heltid av Endomines.

Kontaktperson

Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50 eller besök bolagets hemsida www.endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).

  
Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.