In English In Swedish In Finnish

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR JANUARI-DECEMBER 2016

17.02.2017
Selektiv gruvdrift har bidragit till förbättrad EBITDA samt en Cash Cost under rådande guldpris

FJÄRDE KVARTALET 2016 (Kv.4 2015)

 • Guldhalten var 3,1 g/t (1,7)
 • EBITDA var 1,5 MSEK (-14,5)
 • Guldproduktionen var 109,8 kg (118,5), -7 %
 • Intäkterna uppgick till 37,5 MSEK (28,3), +33 %
 • Cash Cost uppgick till 1 060 USD/oz (1 202)
 • Nedskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 56,5 MSEK (31,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -84,5 MSEK (-85,5)
 • Resultat per aktie var -8,05 SEK (-13,52)

JANUARI-DECEMBER 2016

 • Guldhalten var 2,6 g/t (1,9)
 • EBITDA var -9,2 MSEK (-62,8)
 • Guldproduktionen uppgick 2016 till 325,0 kg (529,5), -38 %, vilket ligger i linje med produktionsprognosen som gavs i början av 2016 när strategin för selektiv gruvdrift tillkännagavs
 • Intäkterna uppgick till 102,1 MSEK (113,5), -10 %
 • Produktionskostnaderna minskade med 65 MSEK till 111,2 MSEK (176,3)
 • Nedskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 56,5 MSEK (31,6)
 • Cash Cost uppgick till 1 195 USD/oz (1 258)
 • Resultat efter skatt uppgick till -125,0 MSEK (-165,0)
 • Resultat per aktie var SEK -12,49 (-26,08)

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser

PRODUKTIONSMÅL 2017
Under 2017 beräknas guldproduktionen i Pampalo underjordgruvan uppnå mellan 300-350 kg baserad på fortsatt selektiv gruvdrift
 

Koncernens nyckeltal

Finansiellt sammandrag Oktober-december Januari-december
MSEK 2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Summa intäkter 37,5 28,3 9,3 102,1 113,5 -11,4
Summa kostnader -36,0 -42,7 6,7 -111,2 -176,3 65,0
EBITDA 1,5 -14,5 16,0 -9,2 -62,8 53,6
Resultat från derivatinstrument 0,2 -3,6 3,7 1,5 -5,0 6,4
Av- och nedskrivningar -64,2 -44,1 -20,1 -95,4 -88,9 -6,6
Rörelseresultat -62,6 -62,2 -0,4 -103,1 -156,6 53,5
Investeringar 11,6 6,4 5,1 38,4 38,5 -0,2

Kommentarer till verksamheten

EBITDA ökar med 16 MSEK under fjärde kvartalet och bolaget har en positiv EBITDA. Även på helåret är EBITDA förbättringen god och ökar med 53,6 MSEK. Ökningen i EBITDA är främst ett resultat av omläggningen till selektiv gruvdrift i kombination med högre in-situ halt samt att inga effekter finns från guldprissäkring under 2016. Under 2015 var effekten av guldprissäkringen -38 MSEK.

En nedskrivning av gruvtillgångar i balansräkningen görs i kvartal fyra med 56,5 MSEK (31,6). Detta utifrån en värdering som bygger på framtida selektiv gruvdrift, estimerade guldhalter och en bedömning av marknadssituationen i övrigt. Bolaget har en fortsatt mycket positiv syn på Karelska guldlinjen och potentialen i denna.
 

Pampalo guldgruva

Nyckeltal för produktionen Oktober-december Januari-december
   2016 2015 +/- 2016 2015 +/-
Anrikad malm (ton) 42 193 83 926 -41 733 150 917 335 896 -184 979
Ingående guldhalt (g/t) 3,1 1,7 1,4 2,6 1,9 0,7
Guldutbyte i verket (%) 83,0 81,4 1,7 82,9 83,0 -0,1
Tillgänglighet (%) 43,5 80,2 -36,7 37,6 87,0 -49,4
Guldproduktion (kg) 109,8 118,5 -8,7 325,0 529,5 -204,5
Guldproduktion (tr oz) 3 530 3 810 -280 10 450 17 022 -6 572
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 74 45 29 68 51 17
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 720 420 300 639 476 163
Cash Cost (USD/oz) 1 060 1 202 -142 1 195 1 258 -63

Fotnoter till Produktionssiffrorna[1] / LTIFR[2] 
[1] Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
[2] LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.  

Produktionen under det fjärde kvartalet 2016
Den totala guldproduktionen under det fjärde kvartalet uppgick till 109,8 kg, vilket återigen är en förbättring från föregående period och i enlighet med plan. Under rapportperioden har guldhalten fortsatt förbättrats. Det totala anrikade tonnaget och tillgängligheten i verket ökade på grund av tillkommande driftsdagar i verket.

Produktionen under helåret 2016
Den totala guldproduktionen under helåret 2016 uppgick till 325,0 kg vilket ligger i linje med produktionsprognosen som gav i början av 2016. Guldproduktionen ökade genomgående varje kvartal från 58,5 kg under det första kvartalet till 109,8 kg under det sista kvartalet. Huvudskälet till den ökade guldproduktionen från ett kvartal till nästa har varit en ökning av guldhalten. Ökningen är ett resultat av ett ökat fokus på höghaltiga områden, i enlighet med strategin om selektiv gruvdrift. På grund av den ökade guldhalten har guldutbytet i verket också förbättrats.

Guldproduktionen under 2015 var 204,5 kg högre än under 2016 främst beroende på omläggningen till selektiv gruvdrift under 2016. Det låga guldpriset var det största skälet till att strategin med selektiv gruvdrift genomfördes i början av 2016. Syftet var att med minskad organisation fokusera mot höghaltiga områden för att maximera kassaflödet i produktionen och uppnå en Cash Cost under rådande guldpris.

Nyckeltal för produktionen per kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 Helår
2016 2016 2016 2016 2016
Anrikad malm (ton) 35 317 37 303 36 104 42 193 150 917
Ingående guldhalt (g/t) 2,1 2,4 2,7 3,1 2,6
Guldutbyte i verket (%) 80,2 82,8 85,3 83,0 82,9
Tillgänglighet (%) 35,3 37,7 34,0 43,5 37,6
Guldproduktion (kg) 58,5 73,7 83,0 109,8 325,0
Guldproduktion (tr oz) 1 881 2 370 2 669 3 530 10 450
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 58 71 66 74 68
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 541 656 624 720 639
Cash Cost (USD/oz) 1 312 1 396 1 113 1 060 1 195
Genomsnittligt guldpris LBMA (USD/oz) 1 179 1 258 1 335 1 220 1 248
Skadefrekvens LTIFR (rullande 12 månader) 5 6 6 8 8
 • Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade. 
 • Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer 
 • Cash Cost och övriga s.k. alternativa (finansiella) nyckeltal definieras i slutet av den fullständiga delårsrapporten 

Rämepuro dagbrott
Bolagets första satellitgruva stängdes i februari 2016. Arbetet med att återställa området påbörjades under sommaren 2016. Visst mindre arbete återstår till sommaren 2017.

Produktion i dagbrottet påbörjades år 2013 med testproduktion. Fram till stängningen av dagbrottet har totalt 200 000 ton malm och ca 1 miljon ton sidoberg brutits.

Prospektering och utvecklingsarbeten i anslutning till Karelska Guldlinjen
Den regionala prospekteringen längs Karelska Guldlinjen återupptogs i maj. Prospekteringsplanen var framtagen tillsammans med Geologiska forskningscentralen i Finland och baserade sig främst på resultaten från den globala tävlingen ”Karelian Gold Rush” som genomfördes 2015.

Kärnborrningsprogrammet för regionala mål inkluderade totalt 30 borrhål, med en sammanlagd längd om 2 835 meter. Målen fanns i Pampalo North West, Poikopää, Hosko, Nenävaara och Muurinsuo områdena. Samtliga resultat har erhållits och resultaten håller på att analyseras.

Bolagets program för djupmoränprovtagningar bestod 2016 av 718 prov. Proven samlades in från fördefinierade områden längs Karelska Guldlinjen. Samtliga resultat har erhållits och analys av resultaten pågår.

Endomines utförde en undersökning på block och hällar längs Karelska Guldlinjen under sommaren 2016. En blocksträng som indikerar en potentiell guldmineralisering norr om den tidigare kända Hoskofyndigheten hittades.

Kärnborrning med Pampalo Deeps som mål har fortgått under 2016. Resultat från borrningarna har använts för att uppdatera beräkningarna av mineralreserver och mineraltillgångar. Totalt fullbordades 20 886 meter av kärnborrning i gruvan under året.

Mineralreserver och mineraltillgångar
Den uppdaterade uppskattningen av mineralreserver och mineraltillgångar för en begränsad del av Pampalo Deeps publicerades den 27 januari 2017. Tabellen med guldmalmsreserver och mineral-tillgångar är tillgänglig på Bolagets hemsida.

I Pampalogruvan ersattes nästan alla under 2016 brutna mineralreserver och mineraltillgångar med nya mineralreserver och mineraltillgångar. Data inkluderar resultat från den underjordiska borrkampanjen som slutfördes under 2016.

En ny uppskattning av mineralresurser har gjorts för Pampalo NW och Pampalonlammit. Trots att den uppskattade volymen är relativt liten, visar den på att det fortfarande är möjligt att finna nya mineraltillgångar nära Pampalo.

Hosko och Muurinsuo har flyttats bort från mineralreserverna då dessa fyndigheter sannolikt är olönsamma att bryta med rådande guldpris. Hosko och Muurinsuo kvarstår som mineraltillgångar.

Hälsa, miljö och säkerhet
Under det fjärde kvartalet uppnådde Bolagets egen personal en sammanhängande period om 365 dagar utan någon olycka. Denna bedrift visar entydigt på Endomines engagemang för en säker arbetsplats. Bolagets säkerhetsnivå fortsätter på en god nivå. “LTIFR” var 8 inklusive entreprenörers personal. Bolaget fortsätter sitt engagemang för den övergripande strategin ”en nolltolerans mot olyckor och negativ miljöpåverkan”.

Personal
Som ett resultat av samarbetsförhandlingarna som slutfördes i december 2015 och som en start på principen om selektiv gruvdrift permitterades ett antal tjänstemän och arbetare från och med januari 2016. Genomsnittligt antal anställda i koncernen reducerades som en konsekvens av detta till 44 stycken (72). Antalet permitterade personer uppgick vid slutet av 2016 till 10 stycken.

Guldprisutvecklingen
I slutet av 2015 var guldpriset 1 062 USD/oz. Guldpriset återhämtade sig under de första sex till åtta månaderna under 2016 men tappade gradvis under Q3. Guldpriset var uppe i det högsta sedan 2½ år i juli med 1 370 USD/oz. Under Q4 har guldpriset gått ner och var tillbaka på en nivå om 1 159 USD/oz i slutet av året. Det genomsnittliga guldpriset under Q4 var 1 220 USD/oz. Det genomsnittliga priset för helåret 2016 var 1 248 USD/oz eller 8 % högre än de 1 161 USD/oz under 2015. Guldpriserna konverterade till EUR var i snitt 1 127 EUR/oz mot. 1 046 EUR/oz eller 8 % högre under 2016.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser.

Utsikter för 2017, fortsatt selektiv gruvdrift
Under 2017 räknar Bolaget med att producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2017 kommer som under 2016 att basera sig på principen om selektiv gruvdrift. Under 2017, avser Bolaget att bryta och anrika ungefär 150 000 ton höghaltig malm. Gruvdriften kommer att koncentrera sig till höghaltiga områden och drivas kontinuerligt under vardagar. Anrikning kommer att ske i kampanjer ungefär varannan vecka.

Aktiv prospektering i underjordsgruvan kommer att fortsätta.

Finansiell kalender

 • Årsredovisning offentliggörs vecka 12 (20-24 mars 2017)
 • Årsstämma 2017 torsdagen den 20 april 2017
 • Kvartalsrapporter under 2017 offentliggörs enligt följande:
  Kvartal 1 den 27 april, kvartal 2 den 18 augusti, kvartal 3 den 9 november

 
SLUT PÅ PRESSMEDDELANDET

KONTAKTPERSONER
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com
Börje Lindén, Ekonomichef för Endomines AB, telefon 0709 728 170

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari kl. 08:55 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).


Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida händelser och förhållanden, som är föremål för olika risker och osäkerhet. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av, varav en del ligger utanför Bolagets kontroll. Dessa faktorer inkluderar, tillgänglighet på kapital; tidpunkt och innehållet i olika åtgärdsprogram; resultat från prospektering och utveckling av mineralfyndigheter; tolkning av borrningsresultat och geologiska data; osäkerhet i kalkyler avseende mineraltillgångar och malmreserver; erhållande/behållande av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner; merkostnader i projekt eller oförutsedda kostnader och utgifter; fluktuationer i metallpriser, valutakurser samt; förhållanden på marknaden och villkoren inom industrin. Framtidsinriktade uttalanden och antaganden baserar sig på förväntningar och bedömningar hos Bolagets ledning vid den tidpunkt då uttalandet gjordes. Antagandena som använts som underlag för sådana uttalanden kan, trots att de verkade vara rimliga vid den tidpunkten, visa sig vara oklara och därmed ska ingen överdriven tilltro till uttalandena ges.