In English In Swedish In Finnish

En högre guldhalt lyfte Endomines guldproduktion även under Q1 2017

05.04.2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2017. Guldproduktionen under kvartalet uppgick till 97,9 kg, vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet 2016 och helt i linje med ökningen under närmast föregående kvartal. Tonnaget ökade något mer än förväntat men var lägre än under föregående kvartal.

Nyckeltal för produktionen Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Rullande
2017 2016 2016 2016 2016 12 mån
Anrikad malm (ton) 40 804 35 317 37 303 36 104 42 193 156 404
Ingående guldhalt (g/t) 2,9 2,1 2,4 2,7 3,1 2,8
Guldutbyte i verket (%) 83,6 80,2 82,8 85,3 83,0 83,7
Tillgänglighet (%) 41,0 35,3 37,7 34,0 43,5 39,1
Guldproduktion (kg) 97,9 58,5 73,7 83,0 109,8 364,3
Guldproduktion (tr. oz) 3 148 1 881 2 370 2 669 3 530 11 713
Skadefrekvens (LTIFR) 8 5 6 6 8 8

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.


Den främsta anledningen till det goda produktionsresultatet var god tillgänglighet till relativt sätt höghaltig malm i kombination med framgångsrik selektiv gruvdrift under kvartalet. Den relativt höga guldhalten hade en positiv effekt på guldutbytet i verket.
 
Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten offentliggörs den 27 april 2017.

KONTAKTPERSON
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 08:45 CET.

Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).