In English In Swedish In Finnish

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB den 20 april 2017

21.04.2017
Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 20 april 2017.

Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2016 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets tillgängliga medel disponeras så att i ny räkning överförs -35 578 621 kronor. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Staffan Simberg, Stefan Månsson, Rauno Pitkänen och Ann Zetterberg Littorin omvaldes som styrelseledamöter och Mikael Mattsson valdes som ny styrelseledamot. Därtill omvaldes Staffan Simberg till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden

Stämman beslutade vidare att arvode om 325 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode ska utgå om 175 000 kronor till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Vidare beslutades att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommitté ska utgå med 25 000 kronor för varje sådan kommitté styrelseledamot arbetar i och att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med 50 000 kronor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning, genom kvittning eller genom betalning med apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
__________________________________________________________________________________

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017 kl. 08:45 svensk tid.
__________________________________________________________________________________

Om Endomines:
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).