In English In Swedish In Finnish

Endomines delårsrapport för perioden januari-mars 2017 i sammandrag

27.04.2017
En högre guldhalt förbättrade guldproduktionen och försäljningen

FÖRSTA KVARTALET 2017 (Kv.1 2016)

 • Guldproduktionen uppgick till 97,9 kg (58,5)
 • Anrikad malm uppgick till 40 804 ton (35 317) till 2,9 g/t (2,1)
 • Cash Cost uppgick till 1 206 USD/oz (1 312)
 • Intäkterna uppgick till 28,7 MSEK (16,3)
 • EBITDA var-1,3 MSEK (-6,3)
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-14,8)
 • Resultat per aktie var -1,16 SEK (-1,73)
 • Saila Miettinen-Lähde utsågs till VD för Endomines AB från 1 maj 2017

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser

PRODUKTIONSMÅL

 • Under 2017 beräknas Bolaget producera mellan 300 och 350 kg guld

Vissa finansiella nyckeltal i koncernen

Finansiellt sammandrag Januari-mars
MSEK 2017 2016 +/-
Summa intäkter 28,7 16,3 12,4
Summa kostnader -30,1 -22,6 -7,5
EBITDA -1,3 -6,3 5,0
Rörelseresultat -10,9 -14,8 3,8
Investeringar 9,7 4,1 5,6

Verksamheten under det första kvartalet 2017
Den totala guldproduktionen under det första kvartalet uppgick till 97,9 kg, vilket är en klar förbättring jämfört med första kvartalet 2016. Guldproduktionen var i linje med den förbättrade guldproduktionen under närmast föregående kvartal. Tonnaget ökade något mer än förväntat.

Nyckeltal Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Rullande
Produktion 2017 2016 2016 2016 2016 12 mån
Anrikad malm (ton) 40 804 35 317 37 303 36 104 42 193 156 404
Ingående guldhalt (g/t) 2,9 2,1 2,4 2,7 3,1 2,8
Guldutbyte i verket (%) 83,6 80,2 82,8 85,3 83,0 83,7
Tillgänglighet (%) 41,0 35,3 37,7 34,0 43,5 39,1
Guldproduktion (kg) 97,9 58,5 73,7 83,0 109,8 364,3
Guldproduktion (tr oz) 3 148 1 882 2 369 2 667 3 531 11 713
Skadefrekvens (LTIFR) 8 5 6 6 8 8
Enhetskostnader och guldpris
Kostnader per anrikat malmton (EUR) 76 58 71 66 74 72
Kostnader per anrikat malmton (SEK) 729 541 656 624 720 685
Cash Cost (USD/oz) 1 206 1 312 1 396 1 113 1 060 1 179
Genomsnittligt guldpris LBMA (USD/oz) 1 219 1 179 1 258 1 335 1 220 1 258

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per en miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.
Den främsta anledningen till den förbättrade guldproduktionen var god tillgänglighet till relativt höghaltig malm i kombination med framgångsrik selektiv gruvdrift under kvartalet. Den relativt höga guldhalten hade också en positiv effekt på guldutbytet i verket.

Prospektering och utvecklingsarbeten underjord

Under rapportperioden har snedbanans fördjupning nått ner till 755-metersnivån, och den horisontella ortdrivningen nådde längre än planerat på grund av väsentligt förbättrad produktivitet i gruvans utvecklingscykel. Malmproduktionen var högre än planerat och bidrog till ett mindre malmlager vid verket, som en tillgänglig buffert för anrikning. Dessa aktiviteter ledde till ökade produktionskostnader men ansågs vara nödvändiga för att uppnå en tillfredsställande produktionssäkerhet för resten av året och speciellt för kommande semesterperiod.

Prospekteringsborrning under jord och kompletterande kärnborrning ökade av samma anledning som ovan. Prospekteringen i de potentiella produktionsområdena nedanför nuvarande produktionsnivåer har påbörjats och resultaten förväntas vara tillgängliga under andra halvåret 2017.

Regional prospektering och aktiviteter längs Karelska Guldlinjen

Den regionala prospekteringen längs Karelska Guldlinjen har varit fokuserat på planering av aktiviteter. Ingen fysisk prospektering har gjorts.

Hälsa, miljö och säkerhet
Bolagets säkerhetsprestanda håller en fortsatt god nivå. Den övergripande strategin är nolltolerans mot olyckor och mot negativ miljöpåverkan. Under senare delen av 2016 startades ett projekt baserad på LEAN-metodiken för att förbättra hushållning och öka säkerheten i gruvan. Projektet fortskrider väl.

Personal
Antalet anställda i koncernen vari i slutet av mars 43 personer jämfört med 44 personer i slutet av förra året.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång finns att rapportera.

Utsikter för 2017, fortsatt selektiv gruvdrift
Under 2017 förväntas Bolaget producera mellan 300 och 350 kg guld i Pampalo. Produktionen under 2017 kommer precis som under 2016 att basera sig på principen om selektiv gruvdrift. Under 2017, planerar Bolaget att bryta och anrika ca 150 000 ton malm. Gruvdriften kommer att koncentrera sig till områden med relativt höga in situ halter. Malmbrytning kommer att ske kontinuerligt under vardagar. Anrikning kommer att ske i genomsnitt varannan vecka.

Framtida likviditetsutveckling

För att kunna bedriva prospektering och gruvutbyggnad krävs tillgång till finansiering. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital inte är tillräckligt för alla planerade aktiviteterna under närmaste tolvmånadersperioden. Verksamheten kan därför behöva anpassas genom att senarelägga vissa investeringar och tillredningskostnader för att säkerställa behovet av rörelsekapital. Styrelsen arbetar aktivt med finansiering som en väsentlig del av Bolagets tillväxtstrategi.

Finansiell kalender

Kvartalsrapporter under 2017 offentliggörs enligt följande:

 • Kvartal 2 2017 den 18 augusti
 • Kvartal 3 2017 den 9 november

Fullständig kvartalsrapport för kvartal 1 2017
En fullständig kvartalsrapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.endomines.com.

Kontaktperson
Markus Ekberg, VD för Endomines AB, telefon +358 40 706 48 50
EPOST: markus.ekberg(at)endomines.com
 
Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines

Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östa Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).