In English In Swedish In Finnish

Ökad guldproduktion under Q2-2017 tack vare högre guldhalt och förbättrad produktionseffektivitet

06.07.2017

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det andra kvartalet och första halvåret 2017. Guldproduktionen under Q2 uppgick till 107,4 kg och under det första halvåret till 205,3 kg. Det goda produktionsresultatet under det andra kvartalet är en fortsättning på den positiva trend som synts under det första kvartalet och återspeglas av ökad guldhalt och förbättrad produktionseffektivitet. Därmed överskred guldproduktionen under såväl det andra kvartalet som det första halvåret 2017 betydligt motsvarande perioder under 2016.

Utöver den relativt höga ingående guldhalten var en av framgångsfaktorerna till det goda produktions-resultatet en förbättrad sekvensering av geologisk verksamhet och gruvdrift.

Nyckeltal för produktionen apr-jun jan-jun
2017 2016 +/- 2017 2016 +/-
Anrikad malm (ton) 47 621 37 303 10 318 88 425 72 620 15 805
Ingående guldhalt (g/t) 2,7 2,4 0,3 2,8 2,2 0,6
Guldutbyte i verket (%) 83,1 82,8 0,3 83,4 81,5 1,9
Tillgänglighet (%) 43,5 37,7 5,8 42,3 36,5 5,8
Guldproduktion (kg) 107,4 73,7 33,7 205,3 132,2 73,1
Skadefrekvens LTIFR 7 6

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier. Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer. 

Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten offentliggörs den 18 augusti 2017.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 08:45 CEST 

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).