In English In Swedish In Finnish

Klart bättre guldproduktion medan lönsamheten fortfarande är en utmaning

18.08.2017

ANDRA KVARTALET 2017 (2016)

 • Guldproduktionen uppgick till 107,4 kg (73,7), detta som ett resultat av högre ingående guldhalt, en förbättrad produktionseffektivitet och ökat tonnage
 • Anrikad malm uppgick till 47 621 ton (37 303) med guldhalt 2,7 g/t (2,4)
 • Cash Cost uppgick till 1 124 USD/oz (1 396)
 • Intäkterna uppgick till 34,7 MSEK (20,9)
 • EBITDA var 0,5 MSEK (-4,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,8 MSEK (-13,5)
 • Resultat per aktie var -0,93 SEK (-1,29)

FÖRSTA HALVÅRET 2017 (2016)

 • Guldproduktionen uppgick till 205,3 kg (132,2)
 • Anrikad malm uppgick till 88 425 ton (72 620) med guldhalt 2,8 g/t (2,2)
 • Cash Cost uppgick till 1 162 USD/oz (1 358)
 • Intäkterna uppgick till 63,5 MSEK (37,2)
 • EBITDA var -0,8 MSEK (-10,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,0 MSEK (-28,3)
 • Resultat per aktie var -2,10 SEK (-2,97)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Inga väsentliga händelser att rapportera.

UTSIKTER FÖR HELÅRET 2017
Endomines produktionsmål för helåret är 300-350 kg guld. Ifall guldproduktionen under det andra halvåret uppgår till samma nivå som under det första halvåret kommer guldproduktionen att överstiga 350 kg. Gruvproduktionen kommer emellertid att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten. Således bibehåller Bolaget sitt produktionsmål på nuvarande nivå.

Nyckeltal för koncernen

 Finansiella apr-jun jan-jun Helår
MSEK om ej annat anges 2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 2016
Intäkter 34,7 20,9 13,8 63,5 37,2 26,3 102,1
Kostnader -34,2 -25,6 -8,6 -64,3 -47,8 -16,5 -109,8
Av- och nedskrivningar -9,8 -8,7 -1,1 -19,4 -17,6 -1,9 -95,4
EBITDA 0,5 -4,8 5,2 -0,8 -10,6 9,8 -7,7
Rörelseresultat -9,3 -13,4 4,1 -20,2 -28,2 7,9 -103,1
Periodens resultat -9,8 -13,5 3,7 -22,0 -28,3 6,3 -125,0
Resultat per aktie (SEK) -0,93 -1,29 0,36 -2,10 -2,97 0,87 -12,49
Kassaflöde från löpande verksamheten -2,4 -5,9 3,6 -5,4 -15,4 10,0 -13,6
Investeringar -2,8 -10,1 7,3 -10,6 -16,0 5,4 -40,3
Finansiering -0,5 -0,9 0,5 -1,1 64,7 -65,8 62,8
Summa kassaflöde -5,6 -16,9 11,4 -17,1 33,3 -50,4 9,0
Likvida medel vid slutet av perioden 12,4 53,3 -40,9 12,4 53,3 -40,9 29,4
Personalantal, st. 42 47 -5 42 47 -5 44


Produktion apr-jun jan-jun Helår
2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 2016
Anrikad malm (ton) 47 621 37 303 10 318 88 425 72 620 15 805 150 917
Ingående guldhalt (g/t) 2,7 2,4 0,3 2,8 2,2 0,6 2,6
Guldutbyte i verket (%) 83,1 82,8 0,3 83,4 81,5 1,9 82,9
Tillgänglighet (%) 43,5 37,7 5,8 42,3 36,5 5,8 37,6
Guldproduktion (kg) 107,4 73,7 33,7 205,3 132,2 73,1 325,0
Guldproduktion (oz) 3 453 2 369 1 084 6 601 4 251 2 350 10 449
Cash Cost (USD/oz) 1 124 1 396 -272 1 162 1 358 -196 1 195
Skadefrekvens LTIFR 7 6 8VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar:

”Guldproduktionen under det första halvåret 2017 översteg våra förväntningar och uppgick till 205 kg. Detta uppnåddes å ena sidan som ett resultat av en högre ingående guldhalt men även en förbättrad produktionseffektivitet spelade en avgörande roll. Vi har arbetat enligt LEAN-metodiken och inriktat oss på tidsmässig fördelning av produktionsprocesser, som gett resultat i form av mer exakt malmbrytning och generellt ökad genomströmning. Under det andra halvåret kommer gruvproduktionen att ske i nya områden med viss osäkerhet avseende guldhalten vilket kan inverka på vår produktion.

Vår prospekteringsverksamhet har under de senaste åren varit koncentrerad på de djupare delarna av Pampalo-gruvan. Diamantborrning under nuvarande produktionsetage fortsatte under det andra kvartalet där de bästa borrsektionerna varit över 10 g/ton. Våra preliminära uppskattningar tyder generellt på en oförändrad eller något högre guldhalt relativt det nuvarande produktionsområdet men kvaliteten på berggrunden kommer att vara alltmer utmanande. Bedömning av resurskrav samt planering av produktionslayout har påbörjats och vi beräknar bli klara med detta inklusive nödvändiga lönsamhetskalkyler inför ett möjligt investeringsbeslut på fördjupningen inom de närmaste månaderna.

I det fortsatta arbetet antar vi att vi står inför en omfattande ökning av våra prospekteringsaktiviteter längs Karelska Guldlinjen. Som en förberedelse inför detta har vi under det andra kvartalet betraktat olika alternativ kring en omfattande prospekteringskampanj. Vi är entusiastiska över möjligheterna på Karelska Guldlinjen och ser fram emot att kunna förverkliga systematiska prospekteringsinsatser i området under flera år framåt.”


Fullständig
delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.endomines.com

Kontaktperson

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:45 CEST


Om
Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.


Aktien
handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).