In English In Swedish In Finnish

Positivt EBITDA för året hittills huvudsakligen från stabil produktion

09.11.2017

TREDJE KVARTALET 2017 (Q3 2016)

 • Guldproduktionen uppgick till 94,1 kg (83,0)
 • Anrikad malm uppgick till 37 422 ton (36 104) med guldhalt 3,0 g/t (2,7)
 • Cash Cost uppgick till 1 081 USD/oz (1 113)
 • Intäkterna uppgick till 27,6 MSEK (27,4)
 • EBITDA var 1,1 MSEK (1,3)
 • Summa kassaflöde uppgick till 1,6 (-7,4)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,3 MSEK (-12,3)
 • Resultat per aktie var -0,79 SEK (-1,17)

JANUARI-SEPTEMBER 2017 (9M 2016)

 • Guldproduktionen uppgick till 299,4 kg (215,2), +39 procent, detta som ett resultat av högre ingående guldhalt, en förbättrad produktionseffektivitet och ökat tonnage
 • Anrikad malm uppgick till 125 847 ton (108 724) med guldhalt 2,8 g/t (2,4)
 • Cash Cost uppgick till 1 136 USD/oz (1 265)
 • Intäkterna uppgick till 91,1 MSEK (64,5), +41 procent
 • EBITDA var positivt och uppgick till 0,2 MSEK (-9,3)
 • Summa kassaflöde uppgick till -15,5 (25,9)
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,3 MSEK (-40,6)
 • Resultat per aktie var -2,89 SEK (-4,12)

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Undantag från förväntade överträdelser i lånekovenanter avseende banklånen per den 31 december 2017 har erhållits den 7 november
 • Den 26 oktober 2017 offentliggjorde Bolaget att Marcus Ahlström har från och med 1 januari 2018 blivit utnämnd till ny ekonomichef

UTSIKTER FÖR HELÅRET 2017
Bolaget beräknar att producera mellan 350 och 400 kg guld i Pampalogruvan genom fortsatt selektiv gruvdrift.

Bolagets strategi
Förutom fortsatta investeringar i Karelska Guldlinjen håller Endomines på att ompröva strategin och öka fokus på fusioner och företagsförvärv. Bolaget har för avsikt att bredda dess tillgångsbas och bygga en långsiktig plattform för tillväxt genom att förvärva tillgångar i stabila jurisdiktioner, främst sådana som med en relativt kort tid till produktion och begränsat investeringsbehov. Huvudfokus för Endomines kommer fortfarande att ligga på guld.

Finansiella nyckeltal för koncernen

jul-sep jan-sep Helår
MSEK om ej annat anges 2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 2016
Intäkter 27,6 27,4 0,2 91,1 64,5 26,6 102,1
Kostnader -26,6 -26,1 -0,5 -90,9 -73,9 -17,0 -109,8
EBITDA 1,1 1,3 -0,2 0,2 -9,3 9,5 -7,7
Av- och nedskrivningar -7,7 -13,7 6,0 -27,1 -31,2 4,1 -95,4
Rörelseresultat -6,6 -12,4 5,8 -26,8 -40,6 13,8 -103,1
Periodens resultat -8,3 -12,3 4,0 -30,3 -40,6 10,3 -125,0
Resultat per aktie (SEK) -0,79 -1,17 0,38 -2,89 -4,12 1,23 -12,49
Kassaflöde fr. löpande verksamhet 2,9 6,2 -3,3 -2,4 -9,2 6,8 -13,6
Investeringar -1,1 -12,6 11,5 -11,7 -28,7 17,0 -40,3
Finansiering -0,3 -1,0 0,7 -1,4 63,7 -65,1 62,8
Summa kassaflöde 1,6 -7,4 9,0 -15,5 25,9 -41,4 9,0
Likvida medel vid slutet av perioden 13,8 46,4 -32,6 13,8 46,4 -32,6 29,4
Personalantal, vid slutet av perioden 41 43 -2 41 43 -2 44


Produktionen jul-sep jan-sep Helår
2017 2016 +/- 2017 2016 +/- 2016
Anrikad malm (ton) 37 422 36 104 1 318 125 847 108 724 17 123 150 917
Ingående guldhalt (g/t) 3,0 2,7 0,3 2,8 2,4 0,4 2,6
Guldutbyte i verket (%) 83,8 85,3 -1,5 83,5 82,8 0,7 82,9
Tillgänglighet (%) 34,2 34,0 0,2 39,6 35,7 3,9 37,6
Guldproduktion (kg) 94,1 83,0 11,1 299,4 215,2 84,2 325,0
Guldproduktion (oz) 3 025 2 667 358 9 626 6 918 2 708 10 449
Skadefrekvens LTIFR - - - 8 6 - 8
Genomsnittligt guldpris (USD/oz) 1 288 1 335 -47 1 255 1 257 -2
Cash Cost (USD/oz) 1 081 1 113 -32 1 136 1 263 -127 1 195

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar:
”Vi fortsatte visa stabila produktionsresultat under det tredje kvartalet, med en produktion på 94 kg guld. Efter att ha producerat 299 kg guld under de första nio månaderna i år är vi på god väg att nå vårt utökade produktionsmål på 350-400 kg guld under helåret 2017.

Vårt program gällande prospekteringsborrning i de djupare delarna av Pampalogruvan blev klart under det tredje kvartalet. Borrningarna visar att mineraliseringen fortsätter mot djupet och de preliminära resultaten indikerar att det finns malmtonnage för ytterligare cirka ett års produktion ned till vertikalt 100 meter under nuvarande produktionsområdena. Arbetet med en lönsamhetsanalys av en fördjupning av gruvan, som inkluderar nödvändiga investeringar i snedbanan, pågår och beräknas vara klart till årsskiftet.

Vi har fortsatt planeringen av regional prospektering längs Karelska Guldlinjen. En ny prospekteringsstrategi presenterades i augusti, som syftar till att definiera nya prospekteringsmål genom att utveckla och utnyttja tre-dimensionella modeller av områdena. Modellerna kommer att utnyttja existerande prospekteringsinformation från flera olika ämnesområden och inkludera geokemiska prover, diamantborrning samt geofysiska såväl som strukturella observationer och geologiska kartor. Dessutom kommer ny information, genom moderna metoder såsom infraröd skanning av borrkärnor, att läggas till över tid och höja kvalitén på modellerna. Vi är entusiastiska över den nya kunskapen som vi erhåller genom detta arbete och har en mycket positiv syn på de framtida möjligheterna för och längs med Karelska Guldlinjen.”

Fullständig delårsrapport
Den fullständiga delårsrapporten finns fogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Bolagets hemsida, www.endomines.com

Nästa finansiella rapport
Endomines bokslutskommuniké för helåret 2017 offentliggörs torsdagen den 15 februari 2018.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november kl. 08:45 svensk tid.

Om Endomines
Endomines är en producent av guldkoncentrat med gruvverksamhet, utveckling och prospektering i östra Finland längs med den 4 mil långa Karelska Guldlinjen. Genom olika slags myndighetstillstånd kontrollerar Endomines prospekteringsrättigheterna till hela detta område. Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
 

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).