In English In Swedish In Finnish

Det planerade förvärvet av TVL Gold tar nästa steg

30.11.2017

Endomines AB (publ) meddelar att det planerade förvärvet av TVL Gold 1 LLC i USA, som finns beskrivet i ett pressmeddelande från den 22 november, 2017 har idag tagit ett steg framåt genom att en dellikvid av köpeskillingen om 250 000 USD betalats idag. Dellikviden ger Endomines exklusivitet till transaktionen till och med 31 mars 2018 och har finansierats genom ett lån. Återbetalning av lånet enligt huvudalternativet är att det sker med aktier i Endomines AB efter fullgörandet av det amerikanska förvärvet. Aktierna kommer att emitteras enligt det emissionsbemyndigande som beslutades av årsstämman den 20 april 2017 och priset vid denna kvittningsemission är fastställt till 10,10 kronor per aktie. Det totala antalet aktier, som emitteras för återbetalning av lånet och en uppläggningsavgift, uppgår vid gällande valutakurs mellan SEK/USD till ca 226 000 vilket motsvarar 0,7 procent av utestående antal aktier efter den planerade företrädesemissionen.


Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde@endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 11:30 CET.

Om Endomines
Endomines AB är ett gruv- och prospekteringsbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

 Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).