In English In Swedish In Finnish

Endomines omstrukturering samt återbetalning av banklån genomförd

14.02.2018

Endomines har idag genomfört en omstrukturering samt återbetalning av utestående banklån. Enligt överenskommelse som meddelats den 22 november 2017 har Endomines ingått en överenskommelse med sina långivare om att av Bolagets totala utestående lån på 76 MSEK (7,5 MEUR) kommer 20 MSEK (2 MEUR) att skrivas av förutsatt att 20 MSEK (2 MEUR) amorteras omedelbart efter att Företrädesemissionen genomförts och Joensuun Kauppa ja Kone Oy (“JKK”) i anslutning därtill tar över resterande skuld från långivarna. Resterande del av skulden, 3,6 MEUR, kommer därmed att överlåtas från långivarna till JKK. Dessa transaktioner har nu genomförts och som följd av detta har Endomines inga utestående banklån.

JKK med huvudägaren Kyösti Kakkonen, bland annat grundare till Tokmanni Oyj har åtagit sig att kvitta hela beloppet mot nyemitterade aktier i Endomines i en riktad emission till en teckningskurs om 9,90 kronor per aktie, villkorat av att Företrädesemissionen blir fulltecknad och förvärvet av TVL Gold genomförs. För det fall att förvärvet av TVL Gold inte skulle slutföras, har JKK möjlighet att begära återbetalning i kontanter istället för Endomines-aktier. Som meddelades den 29 januari 2018, blev Företrädesemissionen övertecknad, och avtalet med TVL förväntas slutföras under det första kvartalet 2018.

VD Saila Miettinen-Lähde kommenterar:

“Som ett resultat av vår lyckade Företrädesemission och omstruktureringen av våra banklån idag har vår balans märkbart förstärkts vilket möjliggör en fortsättning av vår tillväxtstrategi. Det glädjer mig även att vi nu har utfört den första delen av vårt avtal med Joensuun Kauppa ja Kone som kommer att bli den största ägaren i Endomines efter verkställandet av det förväntade förvärvet av TVL Gold i USA.”
   

Kontakperson och för mer information:

Saila Miettinen-Lähde

Verkställande diektör, Endomines AB. Tel. + 358 40 548 3695

eller besök bolagets hemsida: www.endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknasmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för ofentliggörande den 14 februari 2018 kl. 10:30 CET.

Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).