In English In Swedish In Finnish

Endomines rapporterar stabil guldproduktion för det första kvartalet

05.04.2018

Endomines AB, pressmeddelande 5.4.2018 kl 11:00 svensk tid 

Endomines rapporterar produktionsresultaten för det första kvartalet 2018. Guldproduktionen under Q1 uppgick till 92,2 kg.

Produktionen jan-mar
2018 2017 +/-
Anrikad malm (ton) 37 568 40 804 -3 236
Ingående guldhalt (g/t) 3,0 2,9 +0,1
Guldutbyte i verket (%) 82,7 83,6 -0,9
Tillgänglighet (%) 35,4 41,0 -5,6
Guldproduktion (kg) 92,2 97,9 -5,7
Guldproduktion (oz) 2 964 3 148 -184
Skadefrekvens LTIFR 8 8

Produktionsuppgifterna för det aktuella kvartalet baserar sig delvis på Bolagets egna analyser som inte bekräftats av externa laboratorier.
Uppgifterna är individuellt avrundade.
LTIFR = Antalet rapporterade skador som lett till en frånvarodag räknat per miljon arbetstimmar beräknat på rullande 12 månader. LTIFR är beräknad för hela Bolaget inklusive entreprenörer.

Malmproduktion, anrikat tonnage och guldproduktionen var en aningen lägre än förväntat under det första kvartelet jämfört med det första kvartalet föregående år. De främsta orsakerna var utmanande stenförhållanden i bergsgrunden under de första veckorna på året samt en skada på kretskopplingen i anrikningsverkets koncentrator. Stenförhållandena var kända vid produktionsplaneringen och således var produktionen under det första kvartalet i linje med Bolagets estimat. Den ingående guldhalten var 3,0 g/t under det första kvartalet vilket var 0,1 g/t högre än jämförelseperiod 2017. Vilket redan rapporterats i kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2017 så beror den förbättrade guldhalten främst på en högre in-situ guldhalt.

Produktionsmålet för helåret 2018 oförändrat:
Endomines produktion förväntas under januari-september 2018 uppgå till mellan 250-300 kg guld. Produktionen under oktober-december förutsätter investering i snedbana som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Ett möjligt investeringsbeslut förväntas att fattas under det andra kvartalet 2018.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 11:00 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs med Karelska Guldlinjen. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).