In English In Swedish In Finnish

Endomines påbörjar ett omfattande prospekteringsprojekt vid den Karelska Guldlinjen

17.04.2018

Endomines AB, pressmeddelande 17.4.2018 klo 13:30 svensk tid

Endomines påbörjar ett omfattande och systematiskt planerat prospekteringsprojekt vid den Karelska Guldlinjen. Bolaget innehar prospekteringsrättigheterna för hela det 40 kilometer långa grönstensbältområdet med potentiella guldfyndigheter. Endomines plan är att utföra projektet över flera år. Aktiviteterna för 2018 kommer till mestadels att utföras under de kommande sex månaderna med en prospekteringsbudget på cirka två miljoner euro.

Endomines har samarbetat med det australiensiska konsultbolaget Model Earth sedan sommaren 2017 för att skapa en tredimensionell modell över områdets geologi samt för att identifiera exakta prospekteringsmål genom modellen. Modellens första skede blev färdig i mars och den är baserad på en ansenlig andel redan existerande borrning, geofysisk samt moränprovs information. Efter fullbordan av modellen kan prospekteringsprojektet inledas i början av det andra kvartalet enligt plan.

Till årets prospekteringsprojekt ingår 5 000 m diamantborrning, 3 500 djupmoränprov samt geofysik, bl.a. inducerad polariserings mätning (IP), gravimetrisk ytmätning samt magnetisk mätning med drönare. Mera information fås även från projektet, som tillsammans med GTK digitalt analyserar tidigare tillvaratagna borrkärnsprover.

"Vi är entusiastiska över möjligheterna med vårt prospekteringsprojekt vid den Karelska Guldlinjen. Vårt samarbete med de australiensiska konsulterna har gett oss ny information över likheterna mellan de karelska och australiensiska grönstens guldområdena. På basen av denna information har vi identifierat nya intressanta områden, som verkar lovande och vilka är ännu nästan helt outforskade. Vi kan även belåtet konstatera att vårt prospekteringsprojekt utnyttjar den senaste teknologin inom tredimensionell modellering och artificiell intelligens, vilket lyfter vår prospektering till en helt ny nivå”, konstaterar Endomines verkställande direktör Saila Miettinen-Lähde.

Noggrannare detaljer berörande malmsökningen vid den karelska guldlinjen

Identifiering och kategorisering av prospekteringsmål bygger på informationen över malmens formningsprocess, nya tolkningar över geologin vid den Karelska Guldlinjen samt praktisk erfarenhet över liknande grönstensområden i Australien. De primära borrningsområdena är belägna på en fem kilometers radie från Pampalo gruvan och det bästa området anses vara det s.k. Central Duplex Zone som ligger sydost från gruvan och är nästan outforskat. Många mindre prospekteringsmål är identifierade nära de redan kända Pampalo, Hosko och Rämepuro förekomsterna.

Djupmoränundersökningarna fokuseras på sådana lovande områden, där tidigare provtagningsdensitet har varit låg eller där tidigare provtagningshistoria ej väsentligt funnits. Dessa prospekteringsmål är delvis samma som de ovannämnda borrningsområden men det finns även ett nytt intressant område vid den norra delen av den Karelska Guldlinjen. Tillsammans med den geokemiska informationen hjälper moränundersökningarna att identifiera guldpotentiella områden för diamantborrning.

De geofysiska undersökningarna omfattar bl.a. IP-terränngmätning vid den Karelska Guldlinjens Central Domain -område, där man genom undersökning strävar till att hitta massiva eller disseminerad metallsulfider.

Gravimetriska undersökningar, med vilka sten kvaliteten kan separeras på basen av deras densitet, görs på ett område som sträcker sig sydost från de norra delarna av Pampalo ända till Central Domain -området. Magnetiska drönarmätningar, med vilka man får preliminär information över nya specificerade prospekteringsområden, är planerde att göras norr om Hosko.

Kontaktperson

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 13:30 svensk tid.

Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).