In English In Swedish In Finnish

Endomines årsstämma framflyttad – nytt datum är den 22 maj 2018

17.04.2018

Endomines AB, pressmeddelande 17.4.2018 klo 17:00 svensk tid

Aktieägarna i Endomines AB (publ), underrättas härmed om att årsstämman den 19 april 2018 ställs in på grund av administrativa problem och att nytt datum för årsstämman kommer att vara tisdag den 22 maj 2018.

Agendan för årsstämman kommer att inte att förändras gentemot den agenda som var införd i kallelsen till det ursprungliga datumet för årsstämman.

Formell kallelse till årsstämman den 22 maj 2018 kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande och kommer även att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 20 april 2018. Kallelsen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets webbplats.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i årsstämman kommer att vara onsdag den 16 maj 2018. Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste även till bolaget anmäla sin avsikt att delta vid stämman senast den 16 maj 2018. Vänligen notera att sådan anmälan måste göras även om aktieägaren sedan tidigare anmält sig till den nu inställda årsstämman.

För mer information, kontakta:

Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com
Marcus Ahlström, CFO, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom(at)Endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2018 kl. 17:00 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).