In English In Swedish In Finnish

Endomines delårsrapport för perioden januari- mars 2018

17.05.2018
Finansieringen och TVL Gold förvärvet framgångsrikt slutfört- Projektutvecklingen i Idaho framskrider

Endomines AB, pressmeddelande 17.5.2018 kl. 07:30 svensk tid
 
Q1 2018 (vs Q1 2017)
Operativt

 • Guldproduktionen uppgick till 92,1 kg (97,9)
 • Anrikad malm uppgick till 37 568 tons (40 804) med guldhalt 3,0 g/t (2,9)
 • Cash Cost uppgick till 1 276 USD/oz (1 205)

Finansiellt

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,4 MSEK (28,5)
 • EBITDA var -8,5 MSEK (-1,3)
 • Summa kassaflöde uppgick till 87,1 MSEK (-11,6)
 • Resultat per aktie var 0,06 SEK (-0,80)

Strategiskt

 • Endomines företrädesemission framgångsrikt slutförd och inbringade brutto 189 MSEK
 • Endomines utförde transaktioner för omstrukturering samt återbetalning av utomstående bank lån; 2 MEUR (20 MSEK) av de utestående lånen på 7,6 MEUR avskrevs, 2 MEUR återbetalades och återstående 3,6 MEUR övertogs av Joensuun Kauppa ja Kone som sedermera konverterades till Endomines aktier
 • Förvärvet av TVL Gold som besitter fem guldprojekt i Idaho, USA, slutfördes den 27 februari 2018; den operativa verksamheten i USA fortsätter med namnet Endomines Idaho LLC

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Endomines meddelade om ett omfattande och systematisk planerat prospekterings projekt vid den Karelska Guldlinjen i östra Finland. Planen är att utföra projektet över flera år. Aktiviteterna för 2018 kommer till mestadels att utföras under de kommande sex månaderna med en prospekteringsbudget på cirka 2 MEUR. 
 • Endomines påbörjade samarbetsförhandlingar för hela personalen vid Pampalo gruvan i Ilomants, Finland, gällande minskning av arbetskraften. Förhandlingarna berör sammanlagt cirka 40 personer. Enligt en preliminär bedömning kan detta högst leda till permittering av 32 anställda för längre än 90 dagar och/eller uppsägning på produktions eller ekonomiska grunder. 

Utsikter för 2018:
Endomines produktion förväntas under januari-september 2018 uppgå till mellan 250-300 kg guld. Produktionen under oktober-december förutsätter investering i snedbana som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet. Ett möjligt investeringsbeslut förväntas att fattas under det andra kvartalet 2018.

Nyckeltal för koncernen
jan-mar
MSEK om ej annat anges 2018 2017 +/-
Intäkter 29,4 33,5 -4,1
Kostnader -37,9 -34,8 -3,1
EBITDA -8,5 -1,3 -7,2
Av- och nedskrivningar -11,3 -9,6 -1,7
Rörelseresultat -19,9 -10,9 -9,0
Periodens resultat 1,9 -12,2 14,1
Resultat per aktie (SEK) 0,06 -0,80 0,86
Kassaflöde från den löpande verksamheten -12,9 -3,0 -9,9
Investeringar -60,6 -7,8 -52,8
Finansiering 160,6 -0,7 161,3
Summa kassaflöde 87,1 -11,5 98,6
Likvida medel vid slutet av perioden 103,6 17,9 85,7
Personalantal, vid slutet av perioden 43 43 -

VD Saila Miettinen-Lähde:
“Under det första kvartalet 2018 fullföljde vi många strategiskt viktiga transaktioner som lade grunden för vår fortsatta utveckling samt tillväxt: vi slutförde framgångsrikt vår företrädesemission om 189 MSEK, eliminerade alla utomstående banklån och Joensuun Kauppa ja Kone blev en betydande investerare i bolaget. Utöver detta slutförde vi förvärvet av TVL Gold som besitter fem guldprojekt i Idaho, USA, vilket därmed expanderade vår internationella närvaro.

Produktionen vid Pampalo gruvan fortsatte enligt plan under det första kvartalet med en guldproduktion som uppgick till 92,1 kg. Som vi hade förutspått påverkades vår produktion av utmanande stenförhållanden under de första veckorna i kvartalet. Från mitten av februari har stenförhållandena igen förbättrats och både produktionen samt guldhalten har återhämtat sig och även överträffat våra budgetmål. Överlag är vi på god väg att möta vårt produktionsmål som är 250-300kg guld för perioden januari-september 2018.

Vårt finansiella resultat återspeglas av de utmanande stenförhållandena med nettointäkter som uppgick till 27,4 MSEK och en EBITDA som uppgick till -8,5 MSEK. Efter vår nyligen slutförda finansiering, är vår finansiella position stabil vilket möjliggör fortskridande av våra planerade projekt både i USA och Finland.

I april meddelade vi tyvärr påbörjandet av samarbetsförhandlingar för hela vår personal vid Pampalogruvan gällande minskning av arbetskraften. Fortsatt produktion vid Pampalo efter september kräver en omfattande investering i snedbanan som leder till Pampalomalmernas förlängningar mot djupet, men nuvarande guldpris förefaller inte stöda ett investeringsbeslut. Följaktligen överväger vi att temporärt upphöra med guldproduktionen i Pampalo. Beslut rörande ärendet kommer att tas efter slutförda samarbetsförhandlingar under det andra kvartalet.

Framöver, ser vi fram emot att framskrida med vårt projekt i Idaho med målet att påbörja den första av de fem gruvorna inom ett år efter förvärvet. Under pågående år, planerar vi även att investera ungefär 2 MEUR i prospektering vid den Karelska Guldlinjen i östra Finland med målet att möjliggöra långsiktigt lönsam guldproduktion i regionen.

Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 07:30 svensk tid.

Endomines AB
Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).