In English In Swedish In Finnish

Kommuniké från årsstämma i Endomines AB den 22 maj 2018

22.05.2018
Endomines AB, pressmeddelande 22.5.2018 kl. 18:00 svensk tid

Årsstämma med aktieägarna i Endomines AB (publ) har hållits den 22 maj 2018.

Disposition avseende Endomines resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2017 för moderbolaget samt koncernen. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas och att bolagets medel disponeras så att i ny räkning överförs -88 106 747 kronor, bestående av överkursfond 324 791 076 om kronor, balanserad förlust om 360 369 697 kronor och årets förlust om 52 528 126 kronor.

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Bolagsordning
Stämman beslutade att ändra § 7 i bolagsordningen enligt följande lydelse:

”Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst motsvarande antal suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.”

Styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Michael Mattson, Rauno Pitkänen och Staffan Simberg omvaldes som styrelseledamöter och Thomas Hoyer och Ingmar Haga valdes som nya styrelseledamöter. Ingmar Haga valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor per år och för övriga styrelseledamöter med 200 000 kronor per styrelseledamot och år, dock att inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget, att arvode för styrelseledamots arbete i av styrelsen inrättad ersättningskommitté, revisionskommitté och teknik- och säkerhetskommittén ska utgå med ett oförändrat belopp om 25 000 kronor per styrelseledamot och år för varje sådan kommittéstyrelseledamot arbetar i, att arvode till revisionskommitténs ordförande ska utgå med ett oförändrat belopp om 50 000 kronor per år, samt att ett mötesarvode ska utgå med 3 000 kronor per fysiskt styrelsemöte och deltagande styrelseledamot.

Revisor
Stämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden till slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning, genom kvittning eller genom betalning med apport, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Verkställande Direktörens översikt
Link till Verkställande Direktörens översikt kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.endomines.com

 
Kontaktperson
Saila Miettinen-Lähde, VD, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 18:00 svensk tid.

 
Endomines AB

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld.  Guldbrytning sker i Pampalo och prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen.
Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).